Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van de Stamboeken Onderofficieren en Minderen KNIL (inclusief Pupillen) 1832-1899 en enig ander archiefmateriaal van het KNIL 1881-1950

Omschrijving

De archiefbescheiden uit de zogenaamde "Linnen Banden" zijn geordend in drie delen: stukken van het Koninklijke Nederlands-Indische Leger, gevormd in Batavia; idem, gevormd in Nederland en indices op de scheepstransporten van militairen bestemd voor Oost-Indië. Onder de "Linnenbanden" zijn ook opgenomen een serie stamboeken Pupillen (1848-1899). Naast de stamboeken is er ook ander materiaal van het KNIL uit de jaren 1881-1950. Het betreft stukken van het hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië met gegevens over benoemingen, bevorderingen, ontslag, pensionering en dergelijke. Ook is er een lijst van marinepersoneel dat krijgsgevangen is geweest. Daarnaast zijn er stukken van de Kwartiermeester-Generaal, de Topografische Dienst te Weltevreden, de Permanente Karteringscommissie en het Vrouwenkorps KNIL. De archiefstukken die vanaf ca. 1880 in Nederland verzameld zijn, zijn afkomstig van het Commissariaat van Afmonstering te Den Haag, de Koloniale Reserve te Nijmegen, het KNIL-centrum Nederland te Nijmegen en de Recruteringsofficier Vrouwenkorps/KNIL bij het CIZ in Den Haag. Onder de indices op de scheepstransporten is ook een lijst van stamboeknummers betreffende militairen die ter Kuste van Guinea (St. George d'Elmina) zijn ingescheept: de zogenoemde Afrikaanse werving.

In inv.nrs. 128-129 vindt u ibeschikkingen van het Ministerie van Koloniën te Londen betreffende benoeming en bevordering van officieren bij het KNIL, bedoeld om door de geallieerden te worden ingezet ter bevrijding van Nederlands- Indië, 1940, 1942-1945

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Overheid