Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Kabinet van de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, (1942) 1945-1986

Omschrijving

Het ambt van de Commissaris der Koningin heeft als oorsprong de Grondwet van 1814. Aanvankelijk functioneerde deze persoon vooral als spreekbuis van de Koning, maar op den duur werd de Commissaris toch echt een ambtenaar die het provinciaal belang diende. Als rijksambtenaar bezoekt de Commissaris jaarlijks een aantal gemeentes in de provincie en rapporteerde hierover aan Gedeputeerde Staten en de Minister van Binnenlandse Zaken. Verder ziet hij toe op de ambtsbetrachting van alle in de provincie aanwezige burgerlijke rijksambtenaren, maar de ontwikkeling van de diverse rijksdiensten maakte dit toezicht in de loop der jaren vrijwel overbodig. De Commissaris zorgt voor handhaving van de openbare orde en heeft een coördinerende rol bij de bestrijding van rampen en de voorbereiding van de civiele verdediging. Ten slotte heeft hij een adviserende rol bij burgemeestersbenoemingen en bij het verlenen van Koninklijke onderscheidingen en toekennen van predicaten. In zijn positie als provinciaal ambtenaar is de Commissaris de voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Hij heeft het oppertoezicht over de provinciale griffie en heeft ook een bemiddelende functie in conflicten. Verder heeft hij een representatieve functie bij talloze activiteiten. Het archief van de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland bevat stukken over de eigen organisatie, verslagen van bijeenkomsten met het openbaar ministerie en de burgemeesters, agenda en notulen van vergaderingen met de Minister van Binnenlandse Zaken, wetten, besluiten en verordeningen, stukken betreffende organisatie en functioneren van de politie, de Mobiele Eenheden, Civiele Verdediging en Bescherming Bevolking, stukken betreffende openbare orde en veiligheid, alsmede rampen- en brandbestrijding, stukken over Waterstaat, verkeer en vervoer, over feestelijkheden, herdenkingen, plechtigheden en onderscheidingen, werkbezoeken aan gemeenten, burgemeestersdossiers en tot slot werkbezoeken door leden van het Koninklijk Huis aan de provincie. Ook bevinden zich in dit archief een aantal stukken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. In de eerste naoorlogse besprekingen met de burgemeesters en de ministers van Binnenlandse Zaken is informatie te vinden over de nasleep van de oorlog. Daarnaast is er specifiek materiaal over het onderhoud van oorlogsgraven, het opruimen van bommen (V1-bommen) uit de oorlog, de herdenking van de oorlog (4 en 5 mei), de zuivering onder provinciale ambtenaren en tenslotte een aantal personeeldossiers van burgemeesters die na de zuivering in functie konden blijven.

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria