Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentepolitie Groningen 1917-1995

Omschrijving

Na de Duitse inval werd de politie ingrijpend veranderd. Om te beginnen werd naast het Nederlandse politieapparaat een klein Duits politieapparaat ingesteld dat bestond uit de volgende onderdelen: de Ordungspolizei (Ook wel Grüne Polizei genoemd vanwege de kleur van het uniform.)-een orde politiekorps-, de Sicherheitspolizei onderverdeeld in Gestapo (politieke recherche) en de Kripo (gewone recherche). Aan de Sicherheitspolizei werd de Sicherheitsdienst nog toegevoegd, die zich met politieke recherche bezighield. Ook de Abwehr, de militaire contraspionage was op dit gebied actief.De zgn. Aussenstellen, waarvan er zes in Nederland waren, omvatten niet meer dan 30 à 40 man. De Aussenstelle in Groningen, die de vier noordelijke provincies bestreek, werd geleid door S.S. Sturmbannführer G.G. Haase, met als ondercommandant S.S.-Hauptsturmführer Friedrich Bellmer. Zij was gevestigd in het 'Scholtenshuis' in Groningen. Het toezicht op de gehele politie werd in handen gelegd van de Duitse Reichskommissar Seyss-Inquart, terwijl de Ordnungspolizei op alle hogere niveaus de Nederlandse politie controleerde. Op sleutelposities werden voor de bezetter betrouwbare personen benoemd. De politiezorg werd na enige tussenstappen tot staatszorg gemaakt en ondergebracht bij het Ministerie van Justitie onder een directeur-generaal. Het toezicht op de Nederlandse politie was in hoogste instantie opgedragen aan de Hogere SS-en Politieleider, die als zodanig reeds het bevel had over de in het bezette gebied ingezette SS-en Duitse politie-eenheden. Als Commissaris-Generaal voor Openbare Veiligheid stond hij met 3 nadere Commissarissen-Generaal de Rijkscommissaris bij in het hoogste bestuur van bezet Nederland. De Hogere SS- en Politieleider in Nederland, Hanns Albin Rauter, stond aan het hoofd van zowel de Nederlandse als de Duitse politie. Het gehele politieapparaat omvatte ten hoogste 700 man. In bijlage twee is de organisatie van de gemeentepolitie Groningen anno 1942 opgenomen. In hetzelfde jaar ging de bezetter over tot de oprichting van de vrijwillige hulppolitie, een organisatie die eind 1943 werd verdrongen door de landwacht. Er kwam een recherche-centrale belast met toezicht op de recherche, gegevensverzameling en behandeling van zware delicten. Het duurde tot einde 1942 vooraleer, formeel althans, van ingrijpende plannen bleek. Allereerst ingevolge de Verordening van de Rijkscommissaris van 28 november 1942 op de politionele diensten in de gemeenten, die de politie terugbracht tot twee soorten namelijk: gemeentepolitie (in ruim 120 door de Secretarissengeneraal van Justitie en Binnenlandse Zaken aangewezen stedelijke gemeenten) en Marechaussee in de overige. De gemeenteveldwacht ging over in de Marechaussee, waarin de Rijksveldwacht al per 1 maart 1941 was opgenomen. De grote reorganisatie was vervat in de Verordening Organisatie Politie (VOP) van 14 december 1942. Deze trad per 1 maart 1943 in werking en stelde het Rijkspolitiebesluit van 1935 buiten werking. Op l maart 1943 werd de Nederlandse politie gereorganiseerd. Met ingang van die datum werd de gemeentepolitie Groningen Staatspolitie. In Groningen werd de reorganisatie een feit per 1 januari 1944, omdat een onvoldoende personeelsbezetting een gehele doorvoering onmogelijk maakte. De recherche, nu de Staatsrecherche nam een belangrijke plaats in. Hierbij werd Groningen een hoofdafdeling genoemd, voor de 3 noordelijke provincies, maar daar is weinig van terecht gekomen. Tenslotte werden er in 1943 twee nieuwe afdelingen geformeerd: een hondenbrigade en een afdeling bereden politie.
Na de bevrijding van het zuiden van ons land werd een aantal noodmaatregelen genomen met het doel de handhaving van de openbare orde op een goede wijze te verzekeren. Als eerste moet dan worden gewezen op de Verordening van de Chef Staf Militair Gezag van 12 september 1944, waarbij iedere politieambtenaar, ongeacht het korps waarvan hij deel uitmaakt, werd verklaard te behoren tot de algemene politie. Van de regering in Londen vragen twee besluiten om vermelding. Allereerst Het Besluit Bezettingsmaatregelen (Stb, 1944, E93), dat de bezettingsverordening op de politionele dienst in de gemeenten (1942) handhaafde doch de Verordening Organisatie Politie (1942) buiten en daarmee het Rijkspolitiebesluit 1935 weer in werking stelde. Daarna volgde op 27 december 1944 het Buitengewoon Politiebesluit (E123), dat in afwachting van een nadere regeling alle politiezorg tot rijkspolitiezorg verklaarde en alle politie ambtenaren onderwierp aan de bevelen van de Minister van Justitie. Die nadere regeling werd het Politiebesluit 1945. Het Militair Gezag trof ook praktische maatregelen om orde en rust te verzekeren. Zij nam de politiezuivering ter hand, richtte gezagscompagniën op, creëerde in het bevrijde zuiden een politiereserve en richtte de grensbewaking opnieuw in. Op recherchegebied was het Militair Gezag actief via de oprichting van de POD's (Politie Opsporings Diensten) later Politieke Recherche Afdelingen (PRA) genaamd. Op 16 april 1945 werd Groningen bevrijd. Het Militair Gezag belastte de hoogste in rang van de politie, hoofdinspecteur Vos, met de leiding van het politiekorps. Er werd een algemene dienst gevormd, die belast was met de algemene politietaak. Naast deze dienst was er de Staatsrecherche. Deze zogeheten Politieke Opsporingsdienst was opgedeeld in zes afdelingen, te weten:
-Administratie
- Politieke Recherche Afdeling Collaboratie
- Afdeling Vervoer
- Juridische Afdeling
- Recherche ( onderverdeeld in de Recherche Stad Groningen en de Recherche Buitendienst)
- Sub-commissie van het Bureau tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers (BOOM).
De politieke opsporingsdiensten hadden met de ordeproblemen zijdelings te maken. Zij werden opgericht om de grote aantallen Nederlanders en Duitsers die na de oorlog moesten worden aangehouden en verhoord, te verwerken.

Inventarisnummers waarvan uit de beschrijving blijkt dat er oorlogsgerelateerde informatie in aanwezig is, zijn onder beschrijvingen van de inventarisnummers in de Wegwijzer te vinden. Series waaruit uit de beschrijving geen relatie blijkt met de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, maar waarvan wordt ingeschat dat zij toch oorlogsinformatie zouden kunnen bevatten, worden hieronder weergegeven. Daarnaast zijn er natuurlijk buiten de series meer inventarisnummers met betrekking tot openbare orde en veiligheid te vinden. Hiervoor wordt verwezen naar de inventaris zelf. De inventaris is in verschillende perioden verdeeld. De perioden 1917-1943 en 1944-1946.
Deel tot 1943:
Inventarisnummers 145-233 bevatten meldingsrapporten, registers van publiekscontacten en interne meldingen voor de periode 14 februari 1940- 31 december 1943. Indexen op naam op de registers van publiekscontacten en interne meldingen uit die periode zijn te te vinden onder inventarisnummers 246-253. Inventarisnummers 268-289 bevatten registers van zaken bestemd voor nader onderzoek door de recherche afkomstig uit de registers van publiekscontacten en interne meldingen. Indexen op naam en onderwerp op de registers van publiekscontacten en interne meldingen voor nader onderzoek door de recherche, 1942-1944 bevinden zich onder inventarisnummers 290-294. Inventarisnummers 430-491 bevatten processen-verbaal van misdrijf, per jaar geordend op chronologische volgorde met betrekking tot de jaren 1940-1944. Inventarisnummers 492-746 bevatten dossiers die regelmatig met de politie in aanraking kwamen, alfabetisch geordend op persoonsnaam, daarbinnen in chronologische volgorde 1917-1974.
Deel 1944-1946: Inventarisnummers 858-906 bevatten correspondentie met betrekking tot de jaren 1945-1946. Inventarisnummers 917-979 bevatten Meldingsrapporten (en index), registers van publiekscontacten en interne meldingen, chronologisch geordend, 1944-1946. Inventarisnummers 980-1006 bevatten 'Memorandum', registers (en index) van zaken bestemd voor nader onderzoek door de recherche afkomstig uit de registers van publiekscontacten en interne meldingen, 1944-1947. Inventarisnummers 1034-1044 bevatten stukken met betrekking tot de Opsporingsdienst Zware misdrijven. Waaronder processen-verbaal met betrekking tot vaststelling doodsoorzaak, identiteitsvaststelling, brandstichting.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 295-296 - Afschriften uit de registers van publiekscontacten en interne meldingen ten behoeve van de Duitse bezetter, 1940-1942

  Thema's

 • 747 - Memorie over de bestrijding van geslachtsziekten en voorstellen tot het opnemen van wettelijke bepalingen tegen de verbreiding van geslachtsziekten. Concept Duitse vertaling, 1940

  Thema's

 • 749 - Stukken betreffende instructies tot en verklaringen van naleving en toepassing van het in het bezette gebied geldende recht door onbezoldigde rijksveldwachters, alsmede door het overige personeel inclusief de onbezoldigde veldwachters. Tevens verklaring van herkomst, 1940-1944

  Thema's

 • 750 - Stukken betreffende voorschriften voor ambtenaren voor de aanvaarding van hun werkzaamheden. Met staten en formulieren van loyaliteitsverklaring, 1940-1944

 • 750 - Stukken betreffende richtlijnen voor de bespreking van de dagelijkse gebeurtenissen en het wereldgebeuren ter instructie van de Nederlandse politie, 1942-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 752 - Stukken betreffende de richtlijnen voor het gedrag van de Nederlandse politie en de knokploegen van de NSB bij politieke gebeurtenissen, 1940-1943

  Thema's

 • 753-755 - Stukken betreffende bezoldiging en indeling van het personeel, 1943-1946 en stukken betreffende de personele bezetting van de politie, 25 mei 1940-28 december 1944

  Thema's

 • 756 - Stukken betreffende legitimatiebewijzen van de Nederlandse politie, 1941-1944

  Thema's

 • 757 - Stukken betreffende personeel van de Staatspolitie dat op 10 mei 1940 deel uitmaakte van het Nederlandse leger, 1943-1944

  Thema's

 • 758 - Stukken betreffende aanstelling en bevordering van administratief personeel, 1942-1944

 • 759-762 - Bekendmakingen aan het personeel, 14 mei 1940-23 juni 1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 763 - Stukken betreffende de reorganisatie van de gemeentepolitie, 1940-1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 764 - Stukken betreffende de oprichting van de Landwacht Nederland, 1943-1944

  Thema's

 • 765-766 - Stukken betreffende de vrijwillige hulppolitie, 1941-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 768 - Stukken betreffende het verbod tot dansen in het openbaar en in besloten kring, opheffing van dit verbod en intrekking van het bepaalde in art. 156 van het Reglement van Politie in verband met de bijzondere omstandigheden, 1940-1943

  Thema's

 • 769 - Circulaires van de procureur-generaal en mededelingen van de commissaris der Koningin, het departement van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en van de burgemeester van Groningen betreffende de verzekering van de openbare orde, 1940-1944

  Thema's

 • 770 - Processen-verbaal betreffende overtreding van diverse verordeningen ter handhavingen van de openbare orde van het Rijkscommissariaat voor het bezette gebied, 1940-1943

  Thema's

 • 771 - Stukken betreffende het ongeoorloofd optreden van jeugd en marsgroepen, ongeregeldheden en relletjes in verschillende delen van de stad Groningen, 1940-1942

  Thema's

 • 772 - Stukken betreffende bewaking van personen, gebouwen en transporten in verband met overvallen, 1942-1944

  Thema's

 • 773 - Stukken betreffende de inhechtenisneming van Nederlanders door Duitse autoriteiten, 1940-1944

  Thema's

 • 774 - Stukken betreffende de verordening op en uitvoering van het Politiestandrecht, 1943

  Thema's

 • 775 - Stukken betreffende verbod zich tussen 24.00 uur en 04.00 uur zonder vergunning op de openbare straat te bevinden, 1940-1944

  Thema's

 • 776-777 - Stukken betreffende de Groningse Nachtveiligheidsdienst, 1939-1945: oprichting en personeel en aanschrijving en rapporten inzake de Groningse Nachtveiligheidsdienst.

 • 778 - Stukken betreffende inbewaringstelling ter internering van personen, 1940-1942

  Thema's

 • 779 - Stukken betreffende bepalingen tot verbod op demonstraties en betogingen tegen de Duitse bezetter naar aanleiding van de gedenkdagen van het Huis van Oranje, 1940-1942

 • 780 - Stukken betreffende het in het openbaar laten blijken van een Duits vijandige houding, 1940

  Thema's

 • 781 - Stukken betreffende de verlening van vrije toegang aan ambtenaren van de Sicherheitspolizei tot alle voor het publiek openstaande gebouwen en samenkomsten en tot openbare vermakelijkheden, 1940

  Thema's

 • 782 - Stukken betreffende de aanslag op W. Huizing, lid van de NSB, 1944

  Thema's

 • 783-784 - Stukken betreffende de oprichting van verenigingen en stichtingen, 1940-1944

  Thema's

 • 785-786 - Stukken betreffende toestemming van de procureur-generaal tot het houden van vergaderingen en optochten, 1940 en stukken betreffende toezicht op vergaderingen, 1941-1943

  Thema's

 • 787 - Stukken betreffende het verbod aan de Nederlandse Unie tot het maken van propaganda, 1940-1942

  Thema's

 • 788 - Stukken betreffende sluiting van de kantoren, inbeslagneming van effecten en waardepapieren en blokkering van de bankrekeningen van de Communistische Partij, de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, 1940

  Thema's

 • 789 - Stukken betreffende communistische propaganda naar aanleiding van de inval in de Sovjet Unie, 1941

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 790 - Stukken betreffende het houden van bijeenkomsten in de Rijksuniversiteit, 1941

  Thema's

 • 791 - Stukken betreffende de opheffing van vrijmetselaarsloges, 1940

  Thema's

 • 792-793 - Stukken betreffende de inbeslagneming van bescheiden van diverse verenigingen, 1941-1943

  Thema's

 • 794-795 - Kennisgeving aan de procureur-generaal van vergaderingen waarvoor geen toestemming is vereist of waarvan de vergunning geweigerd wordt of waarvoor wel toestemming is vereist, 1940-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 796 - Stukken betreffende de vereniging 'Oost en West', 1941

  Thema's

 • 797 - Stukken betreffende de opheffing van de padvindersvereniging, 1940-1941

  Thema's

 • 798 - Lijst van de leden van de Noord-Nederlandse Aeroclub en de Groninger Jeugd Luchtvaartclub, 1940

  Thema's

 • 799 - Stukken betreffende voorschriften tot melding van bijzondere gebeurtenissen en bominslagen, 1940-1944

  Thema's

 • 800 - Stukken betreffende maatregelen te nemen bij bombardementen, het vinden van niet ontplofte projectielen en het constateren van luchtgevechten, 1939-1944

  Thema's

 • 801 - Stukken betreffende maatregelen te nemen bij noodlanding van aan de bezetter vijandige vliegtuigen, neerdaling van personen en behandeling van voorwerpen uit die vliegtuigen, 1940-1944

  Thema's

 • 802 - Stukken betreffende gewonde en achtergebleven millitairen van verschillende nationaliteiten, 1940

  Thema's

 • 803 - Stukken betreffende de in-en aflevering van oorlogsbuit en militair materiaal, 1940-1942

  Thema's

 • 804 - Stukken betreffende het gebruik van de restauratiesteiger bij de Martinitoren ten behoeve van de Luchtbeschermingsdienst, 1940

  Thema's

 • 805 - Stukken betreffende verzoeken tot inlevering van administratieve bescheiden van het Nederlandse leger bij de Duitse bezetter, 1940-1941

  Thema's

 • 806-809 - Stukken betreffende de naleving van de prijsopdrijving- Hamster- en Distributiewet aan de procureur-generaal te Leeuwarden, 1940-1943

  Thema's

 • 810-811 - Stukken betreffende de distributie en voedselvoorziening, 1940-1944

  Thema's

 • 812 - Stukken betreffende de distributie van brood, bloem en gebak, 1940-1943

  Thema's

 • 812 - Stukken betreffende de distributie van brood, bloem en gebak, 1940-1943

  Thema's

 • 813 - Stukken betreffende de handel in en inzameling van afvalstoffen, 1940-1944

  Thema's

 • 813 - Stukken betreffende de handel in en inzameling van afvalstoffen, 1940-1944

  Thema's

 • 814 - Stukken betreffende de sluiting van bedrijven, 1943-1944

  Thema's

 • 814 - Stukken betreffende de sluiting van bedrijven, 1943-1944

  Thema's

 • 815 - Stukken betreffende de bestrijding van de kettinghandel, 1940-1941

  Thema's

 • 815 - Stukken betreffende de bestrijding van de kettinghandel, 1940-1941

  Thema's

 • 816 - Stukken betreffende de organisatie van huis-en straatcollectes door de stichting Winterhulp Nederland, 1940-1943

  Thema's

 • 816 - Stukken betreffende de organisatie van huis-en straatcollectes door de stichting 'Winterhulp Nederland', 1940-1943

  Thema's

 • 817 - Stukken betreffende de aanvraag van vergunningen voor de exploitatie van fietstaxi's, 1941

  Thema's

 • 817 - Stukken betreffende de aanvraag van vergunningen voor de exploitatie van fietstaxi's, 1941

  Thema's

 • 818 - Rapporten aan de gevolmachtigde van de reorganisatie betreffende economische delicten, 1941-1944

  Thema's

 • 819 - Rapporten betreffende onderzoek naar winkeliers, 1940

  Thema's

 • 819 - Rapporten betreffende onderzoek naar winkeliers, 1940

  Thema's

 • 820 - Stukken betreffende beperkende bepalingen tegen Joden, 1941-1944

  Thema's

 • 820 - Stukken betreffende beperkende bepalingen tegen Joden, 1941-1944

  Thema's

 • 821 - Stukken betreffende plaatsing van borden 'Voor Joden verboden' en correspondentie inzake de houding van de kerk ten opzichte van de plaatsing, 1941-1942

  Thema's

 • 821 - Stukken betreffende plaatsing van borden 'Voor Joden verboden' en correspondentie inzake de houding van de kerk ten opzichte van de plaatsing, 1941-1942

  Thema's

 • 822 - Stukken betreffende verandering van de woonplaats van de Joden, 1941-1943

  Thema's

 • 822 - Stukken betreffende verandering van de woonplaats van de Joden, 1941-1943

  Thema's

 • 823 - Stukken betreffende inbeslagneming van radiotoestellen van Joden. Met lijsten van ingeleverde radiotoestellen, 1940-1941

  Thema's

 • 823 - Stukken betreffende inbeslagneming van radiotoestellen van Joden. Met lijsten van ingeleverde radiotoestellen, 1940-1941

  Thema's

 • 824 - Stukken betreffende inlevering van rijwielen door Joden, 1942-1943

  Thema's

 • 824 - Stukken betreffende inlevering van rijwielen door Joden, 1942-1943

  Thema's

 • 825 - Stukken betreffende vluchtelingen waarvoor het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen zich garant stelt, of die zich aanmelden bij de Vreemdelingenpolitie, 1939

  Thema's

 • 825 - Stukken betreffende vluchtelingen waarvoor het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen zich garant stelt, of die zich aanmelden bij de Vreemdelingenpolitie, 1939

  Thema's

 • 826 - Correspondentie betreffende het verspreiden van geschriften, pamfletten die beledigend zijn voor de Duitse bezetter of andere groepen, 1940-1941

 • 827-830 - Stukken betreffende het verschijningsverbod voor periodieken, tijdschriften en ander drukwerk, 1940- 1944

  Thema's

 • 831 - Stukken betreffende het verbod tot colportage met politieke bladen, toewijzing van standplaatsen voor de verkoop van tijdschriften enz, 1940-1944

  Thema's

 • 832 - Stukken betreffende gedragslijnen voor het aanbrengen van reclame-en propagandabiljetten, 1941- 1944

  Thema's

 • 833-834 - Stukken betreffende het toezicht in bioscopen en de toezending van toneelstukken aan het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten te 's-Gravenhage, 1940-1944

  Thema's

 • 835-836 - Stukken betreffende maatregelen op het gebied van berichtgeving, fotograferen en filmen in het bijzonder wat betreft het houden van post-en sierduiven, 1940-1943

  Thema's

 • 837 - Stukken betreffende het optreden tegen het V-teken, 1941

  Thema's

 • 838 - Rapport opgemaakt naar aanleiding van de verspreiding van pamfetten, 1943

  Thema's

 • 839 - Rapporten van de dir. van de reinigingsdienst inzake straatopschriften, 1940

  Thema's

 • 840 - Stukken betreffende verzoeken van de Duitse Politie tot het verstrekken van inlichtingen in verband met de tewerkstelling van Nederlanders in Duitsland, 1940-1943

  Thema's

 • 841 - Stukken betreffende tewerkstelling van straatmuzikanten, intrekking van ventvergunningen, toezicht op personen zonder geregelde arbeid en plaatsing van overheidspersoneel in Duitsland, 1940-1943

 • 842 - Stukken betreffende de Nederlandse Arbeidsdienst, 1940-1944

  Thema's

 • 843 - Stukken betreffende de oprichting, huisvesting en het personeel van de Opbouwdienst, 1940-1941

  Thema's

 • 844 - Stukken betreffende gedrag en het wangedrag van Duitse militairen, 1940-1944

  Thema's

 • 845 - Stukken betreffende voor Duitse militairen verboden café's en het sluitingsuur van café's, 1940- 1944

  Thema's

 • 846 - Stukken betreffende diefstal c.q. verduistering ten nadele van de Duitse weermacht, 1940

  Thema's

 • 847-848 - Stukken betreffende opgave van aanwezige vreemdelingen in Groningen. Met staten van vreemdelingen. Chronologisch geordend, 1940-1943

  Thema's

 • 850 - Stukken betreffende de maandelijkse opgave van aan-of afgemelde vreemdelingen aan de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst. Met staten van vreemdelingen, 1940-1944

  Thema's

 • 851 - Stukken betreffende de aanvragen van vluchtelingen, die na 1 maart 1938 in Nederland zijn gekomen, om toestemming tot overbrenging van hun domicilie naar een andere gemeente, 1940-1941

 • 852 - Stukken betreffende de uitvoering van de vreemdelingenwet, 1940-1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 853 - Stukken betreffende verzoeken tot naturalisatie, 1941-1946

  Thema's

 • 854-855 - Stukken betreffende de inlevering van radiotoestellen. Chronologisch geordend, 1943-1944

  Thema's

 • 856 - Stukken betreffende het vorderen van rijwielen, 1942-1944

  Thema's

 • 857 - Correspondentie inzake bij rijwielhandelaren voorradige rijwielen, 1942

  Thema's

 • 911 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de centralisatie van het technisch personeel en het instrumentarium bij de recherchehoofdafdeling, het aanwenden van recherche-ambtenaren voor bewakingsdoeleinden en onderzoeken tegen en verhoren van politieambtenaren, 1944-1945. Met retroacta, 1943 NB. Mogelijk bevindt zich hieronder informatie met betrekking tot zuivering politiepersoneel.

  Thema's

 • 912 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende opleiding, huisvesting, organisatie enz. van het recherchepersoneel, 1944-1945. Met retroacta, 1943

 • 913 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het onderduiken, het verhoor, de plichtsverzaking, de verzorging van familie-en gezinsleden, het lidmaatschap van de Algemene Nederlandse Politie Ziekenfonds, het verzoek tot terugkeer naar de standplaats van agenten van de politie en regeling van huisvestingsvraagstukken en bouwkundige voorzieningen, 1944-1945

  Thema's

 • 914-916 - Dossiers inzake aanstelling, betaling, schorsing en ontslag op grond van de bepalingen van het K.B. van 10 okt. 1945 en het Zuiveringsbesluit 1945 van personeel in dienst van de Staatspolitie en van een commissaris. Alfabetisch geordend op persoonsnaam, daarbinnen in chronologische volgorde, 1944-1958. Met retroacta, 1911-1943

  Thema's

 • 1007-1024 - Persoonsdossiers van vreemdelingen betreffende naturalisatie, repatriëring en emigratie. Alfabetisch geordend op persoonsnaam, daarbinnen in chronologische volgorde, 1944-1970. Met retroacta, 1919-1943 NB. Mogelijk bevinden zich hieronder stukken met oorlogsgerelateerde informatie.

  Thema's

 • 1025 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de uitzetting van vreemdelingen, 1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1026 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende naturalisatie, repatriëring en emigratie van vreemdelingen. In chronologische volgorde genummerd, 1944-1946

  Thema's

 • 1030-1033 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende naturalisatie, repatriëring en vestiging van vreemdelingen. Met staten van geregistreerde vreemdelingen in verband met punt 4 van het besluit van de staf van het Militair Gezag van 27 juli 1945. In chronologische volgorde genummerd, 1944-1946

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1045 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende personen die zich uitgeven voor agent en processen-verbaal contra leden van de SS of de NSB, 1944. Met retroacta 1943

  Thema's

 • 1084-1085 - Processen-verbaal betreffende de opzettelijke heling van geld en goederen, 1944-1946 NB aan de stukken 1945 1-31 en 1946 1-31 is geen inventarisnummer toegekend

  Thema's

 • 1086-1092 - Processen-verbaal betreffende de diefstal van rijwielen, afschriften, en ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de diefstal van rijwielen, 1944-1946

  Thema's

 • 1096 - Ingekomen en uitgaande stukken betreffende inlichtingen over inbeslaggenomen rijvergunningen en vuurwapens, herkomst van schilderstukken, optreden van militairen, melding van ontvluchte arrestanten, bestrijding van het vluchten van Joden en inbeslagneming, vervoer, verlies en afgifte van goederen, 1944-1946

  Thema's

 • 1112-1113 - Processen-verbaal, afschriften, betreffende valsheid in geschrifte, vervalsing van distributiebonnen, vervalsing en uitgifte van bankbiljetten en opgave van valse naam en ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende valsheid in geschrifte, vervalsing van bankbiljetten, distributiebonnen, meetbrieven en getuigschriften, 1944-1946

  Thema's

 • 1114-1121 - Processen-verbaal, afschriften, betreffende verduistering van goederen, gelden en distributiebescheiden, 1944-1946 met retroacta 1943 en ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende verzoeken tot verhoor van personen die verdacht worden van verduistering, 1944-1946

  Thema's

 • 1125 - Processen-verbaal, afschriften, betreffende vervalsing van persoonsbewijzen, vervalsing van coupures en vervalsing van distributiebonnen, 1944-1946

  Thema's

 • 1162 - Processen-verbaal, afschriften, betreffende onder andere illegale grensoverschrijding en onttrekking aan beslag van hout, 1944-1946

  Thema's

 • 1163-1167 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende onder andere vermissing distributiebescheiden, politielegitimatiebewijzen, onderzoek naar de herkomst van gravures, het optreden van terroristen in het uniform van de Sipo, verslagen van vergaderingen van diverste organisaties en partijen, 1944-1946

  Thema's

 • 1168-1169 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende verzoeken tot inlichtingen omtrent antecedenten. In chronische volgorde genummerd. Met hiaten, 1944-1946 NB. Mogelijk zou hierin oorlogsgerelateerde informatie kunnen zitten.

  Thema's