Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Wolphaartsdijk 1699-1969

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Wolphaartsdijk 1699-1969. De bezetting en de bevrijding laten in Wolphaartsdijk betrekkelijk weinig sporen na. Wel gaat op 23 februari 1945 de openbare lagere school te Wolphaartsdijk door onvoorzichtigheid van de daar ingekwartierde Engelsen in vlammen op.

Archief: In 1950 en 1951 gaat de toenmalige gemeentesecretaris over tot het vernietigen van een aantal dossiers die naar de maatstaven van onze tijd behouden hadden moeten blijven. Het betreft hier stukken over evacuatie, distributie, luchtbescherming, arbeidsdienst, werklozensteun, werkverschaffing, arbeidsbemiddeling, Duitse bezetting, strafbeschikkingen en politionele waarschuwingen, politie, geallieerde bezetting en landsverdediging. Een aantal stukken is desondanks bewaard gebleven, het betreft voornamelijk stukken met betrekking tot vordering en oorlogsschade (zie overzicht inventarisnummers)
Bewaard zijn gebleven de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad (inventarisnummer 116) respectievelijk van de vergaderingen van het college van B&W
uit de oorlogsperiode (inventarisnummers 142-143). Volgens de beschrijvingen in de inventaris betreft het hier echter omslagen waaruit geconcludeerd kan worden dat de omvang van de stukken gering is. Inventarisnummers 1119-1180 bevatten personeelsdossiers van ambtenaren van de gemeente 1887-1969. Inventarisnummers 1522-1530 bevatten persoonskaarten 1939-1969.
Inventarisnummers 1544-1546 en 1547-1549 bevatten registers van uit de gemeente vertrokken personen (1936-1953) en van in de gemeente gekomen personen (1937-1953) (zie ook inventarisnummer 1553) Inventarisnummer 1551 bevat een register van personen die in de gemeente verblijven en die niet in het bevolkingsregister zijn opgenomen, 3 juni 1940. Inventarisnummers 2128-2130 bevatten persoonsdossiers van onderwijzend personeel 1930-1969

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers