Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Wijlre. 1938-1981

Omschrijving

Bij de inval van de Duitse weermacht in mei 1940 ontstond veel schade in de gemeente. Tientallen panden ondervonden schade door ontploffende bommen. Verder leden de wegen veel van het zware militaire verkeer. De Duitse troepen lieten bovendien de brug over de Geul springen. In het archief zijn enkele verslagen betreffende de oorlogsperiode en het verloop van de bevrijding bewaard gebleven.
Toen de Amerikaanse troepen begin september 1944 de gemeente naderden, dwongen de Duitse troepen de bevolking om werkzaamheden te verrichten aan hun verdedigingswerken. Op 13 september, toen de Amerikanen dichtbij waren, lieten de Duitsers bomen over de wegen vallen. De volgende dag werd de gemeente bevrijd. De gevechten tussen Duitse en Amerikaanse troepen in de omgeving van Wijlre duurden nog enkele dagen. Eind september was de toestand weer enigszins normaal.
Op 25 september begon de opvang van enkele duizenden evacué_s uit Kerkrade. Zij bleven in Wijlre tot 23 oktober.
Bij de bevrijding ontstond weer veel oorlogsschade. In februari 1945 berichtte het college aan de Gemachtigde voor de Wederopbouw dat 2 panden totaal verwoest waren, 20 zwaar beschadigd doch herstelbaar, 23 licht beschadigd en 140 glas- en pannenschade hadden ondervonden. De wegen hadden veel te lijden van het
zware oorlogsmaterieel en het herstel ervan kostte tienduizenden guldens in de jaren na de bevrijding.
Tot 1981 was Wijlre een zelfstandige gemeente. In 1982 werd de gemeente verdeeld over de nieuwe gemeenten Margraten en Gulpen, waarbij het dorp Wijlre zelf bij Gulpen werd gevoegd. Tegenwoordig valt Wijlre onder de gemeente Gulpen-Wittem

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.A.2.1. zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.B.2.3. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.B.2.4.2.3.2. bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers