Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Hulsberg. 1776-1953

Omschrijving

Tot 1982 was Hulsberg een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling werd de gemeente samengevoegd met Nuth. Een deel van het gebied van de voormalige gemeente Hulsberg kwam bij de gemeente Valkenburg aan de Geul en een deel ging naar Voerendaal.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.1.1.- 2.1.1.4. zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder2.1.2.1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.1.2.2.02.4.2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 104 - Raadsbesluit het plein voor het raadhuis, gedurende de Duitse bezetting Raadhuisplein geheten, in de toekomst wederom de oorspronkelijke benaming te geven van Wilhelminaplein, 1945 oktober 12. 1945

  Thema's

 • 688 - Instructie voor de ambtenaren in dienst der gemeente Hulsberg in tijden van oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden met betrekking tot het in veiligheid brengen van gelden en archieven, 1940 januari 15. 1940

  Thema's

 • 701 - Stukken betreffende oorlogsschade aan het verenigingslokaal bij het gemeentehuis en het gemeentelijk magazijn en de ontvreemding van goederen uit dat magazijn door geallieerde strijdkrachten. 1945, 1949

  Thema's

 • 733 - Lijst van aanbeveling van personen voor de benoeming tot lid van het kiescollege in de gemeente ter verkiezing van een tijdelijke gemeenteraad, bekendmaking van de benoemde leden van dit kiescollege, proces-verbaal van de zitting van het kiescollege tot het vaststellen van de uitkomst der stemming ter verkiezing van de leden van de tijdelijke gemeenteraad en besluit van de burgemeester tot het vaststellen van de uitslag der verkiezing van de tijdelijke gemeenteraad. 1945

  Thema's

 • 1090 - Verordening avondklok, vastgesteld door de chef van de staf militair gezag, ongedateerd

  Thema's

 • 1091 - Schrijven van de burgemeester aan alle caféhouders in de gemeente betreffende bewegingsvrijheid voor joden, 1941 augustus 19. 1941

  Thema's

 • 1092 - Wapenverordening militair gezag, vastgesteld door de chef van de staf militair gezag. ongedateerd

  Thema's

 • 1094 - Lijsten van de voorraden vuurwapenen en munitie bij de wapenhandelaar J. Valkenberg. 1941, 1942

  Thema's

 • 1096 - Lijsten van ingeleverde vuurwapenen en munitie. 1939, 1940

  Thema's

 • 1097 - Lijst van in de gemeente Hulsberg in bewaring genomen jachtgeweren, welke op 29 april 1942 zijn overgebracht naar het hoofdbureau van politie te Maastricht. 1942

  Thema's

 • 1157-1164 - Lijsten van in de gemeente woonachtige vreemdelingen; ondermeer Belgen, Fransen, Duitsers (met name Ariërs), Portugezen, IJslanders en vreemdelingen zonder nationaliteit. 1940-1942

  Thema's

 • 2178-2200 - Stukken betreffende de luchtbescherming. Bevat ondermeer stukken betreffende de organisatie en instructies voor het personeel, personeelsdossiers en processen verbaal en rapporten van waarnemingen. 1937-1945

  Thema's

 • 2329 - Stukken betreffende oorlogsschade aan de wegbeplanting. 1947-1950

  Thema's

 • 2390 - Bekendmaking van de verordening rijvergunningen, vastgesteld door de chef van de staf militair gezag, 1945 maart 26. 1945

  Thema's

 • 2412 - Lijst van ingeleverde radio-ontvangtoestellen en onderdelen. ca. 1942

  Thema's

 • 2490 - Concept van de gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van de distributiedienst in de gemeenten Valkenburg, Berg en Terblijt, Houthem, Hulsberg, Klimmen, Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Voerendaal, Wijlre en Wijnandsrade. 1939

  Thema's

 • 2492 - Ramingen, met memories van toelichting, van de distributiekosten en lijsten van inkomsten en uitgaven van de distributiedienst. 1939-1942

  Thema's

 • 2495-2497 - Opgaven van arbeidsdienstplichtigen in de gemeente. 1942-1944

  Thema's

 • 2517 - Opgaven van de vergoedingen door de gemeente ontvangen ter bestrijding van de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen, zwakzinnigen of armen, buiten de bijdragen van de provincie, dienstjaren. 1930-1932, 1939-1945

  Thema's

 • 2528 - Opgave van kinderen, die in aanmerking wensen te komen voor uitzending naar de Opper-Donau (Salzkammergut). 1940

  Thema's

 • 2533 - Lijsten van binnen de gemeente Hulsberg ondergebrachte geëvacueerden uit de gemeente Kerkrade. z.d.

  Thema's

 • 2534 - Lijst van afgevoerde evacués uit de gemeente Hulsberg. 1945

  Thema's

 • 2535 - Lijst van aangiften van oorlogsschade op 5 oktober 1942. 1942

  Thema's

 • 2536 - Opgave van getroffenen bij het bombardement op 5 oktober 1942, en van het door de plaatselijke commissie vastgestelde bedrag van schade. 1942

  Thema's

 • 2537 - Lijst van gedane aangifte van oorlogsschade tengevolge van het bombardement op 8 april 1943. 1943

  Thema's

 • 2538 - Staat van oorlogsschade na 13 september 1944. 1944

  Thema's

 • 2539 - Verzoekschriften tot verlening van financiële faciliteiten voor herstel of herbouw van door oorlogsgeweld getroffen gebouwd onroerend goed gelegen in de gemeente, 1943 -1949

  Thema's

 • 2540 - Aangifteformulieren van schade, veroorzaakt door geallieerde militairen en niet ontstaan tengevolge van oorlogshandelingen, en staat van aangemelde claims. 1945, 1946

  Thema's

 • 2541 - Lijsten van gerepatrieerden en staten van uitgekeerd zakgeld aan gerepatrieerden. 1945

  Thema's

 • 2624 - Lijst van leerplichtige kinderen van vreemde nationaliteit in de gemeente, 1940 augustus 27. 1940

  Thema's

 • 2625 - Opgaven van leerlingen, die geacht worden aan de leerplicht te voldoen door het bezoeken van een Duitse school voor gewoon lager onderwijs. ca. 1942

  Thema's

 • 2694 - Stukken betreffende oorlogsschade aan de jongensschool. 1945-1952

  Thema's

 • 2695 - Stukken betreffende oorlogsschade aan de meisjesschool. 1946-1949

  Thema's

 • 2705 - Stukken betreffende oorlogsschade aan de bewaarschool en het klooster der zusters Oblaten. 1944-1952

  Thema's

 • 3095 - Stukken betreffende de vordering van metalen, rijwielen, motorrijtuigen en onderdelen. 1940-1945

  Thema's

 • 3096 - Lijst van eigenaars van percelen in gebruik bij geallieerde troepen, 1945 maart 12. 1945

  Thema's

 • 3110 - Lijsten van inkwartiering. 1942

  Thema's

 • 3112 - Lijst van door het Duitse bezettingsleger gedane vorderingen van legering. 1940

  Thema's

 • 3162 - Stukken betreffende het vijandelijk vermogen, de registratie en in beslagname van goederen van voortvluchtige Duitsers en N.S.B.-ers uit Hulsberg en het opslaan en in bruikleen geven van deze goederen aan oorlogsslachtoffers. 1944-1946

  Thema's