Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Beuningen, 1768 - 1980

Omschrijving

De archieven die in deze inventaris worden beschreven beslaan de periode 1768 - 1980. Het betreft de archieven van Beuningen en Weurt, twee kerkdorpen langs de zuidelijke oever van de Waal, die vanaf 1818 één gemeente vormden. Van beide dorpen is Beuningen van oudsher het grootste. Gedurende een groot deel van de periode waarop deze inventaris betrekking heeft, kenden Beuningen en Weurt weinig welvaart. De inwoners waren voornamelijk werkzaam in de landbouw, vee- en fruitteelt. De bevolking was overwegend katholiek.Beide kerkdorpen kennen vele historische plekjes, met name in de vorm van eeuwenoude boerderijen die herinneren aan het landleven van weleer. Het kiesrecht was tot de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen in 1917 afhankelijk van de belastingsom die in de directe belastingen werd betaald (census). Vrouwen kregen in 1919 kiesrecht. De leden van de gemeenteraad kozen uit hun midden de wethouders. Gemeenten met minder dan drieduizend inwoners, zoals Beuningen, kregen zeven raadsleden en twee wethouders. Bij verordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied van 12 augustus 1941 werden in alle gemeenten de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders per 1 september 1941 ontbonden. Hun taken werden verenigd in de persoon van de burgemeester; de wethouders fungeerden daarbij als zijn medewerkers. In Beuningen vond op 16 november 1945 de eerste naoorlogse raadsvergadering plaats. Van 1939 tot 1974 was de heer mr. P.F.G.A. Geradts burgemeester van de gemeente. Sinds 1968 zijn door de gemeentebesturen van Beuningen en Ewijk pogingen ondernomen om te komen tot samenvoeging van beide gemeenten. In december 1977 werd daartoe door de gemeenteraden officieel het verzoek ingediend. Op 1 mei 1979 werd, vooruitlopend op de wettelijke samenvoeging, een gemeenschappelijke secretarie voor de gemeenten Beuningen en Ewijk gesticht. Per 1 juli 1980 was de wettelijke samenvoeging van beide gemeenten en feit.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 699 - Bezetting 1940 - 1945:
  - Overdracht van het bestuur: Militair Gezag in 1940
  - Overgang van het bestuur: Inmenging N.S.B. in ambtelijk bestuursapparaat. Juni 1940
  - Opgave van leden der Raadscommissies en eventueel andere bestuurscommissies in verband met Verordening 152/1941
  - Correspondentie van burgemeester Geradts met de Secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de Reorganisatie van de Nederlandse Politie. Januari 1943.
  N.B. Zie ook inv.no. 924
  - Protest van burgemeester Geradts van Beuningen, tegen de bezettende overheid wegens inschakeling der Nederlandse magistratuur te voorbereiding van een gedwongen tewerkstelling van Nederlanders in Duitsland, aan de Secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken. 16 februari 1943
  - Schrijven van de burgemeester van Beuningen, Mr. P.F. G. A. Geradts, aan de Secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken tegen uitvoering van de Tweede Distibutiestamkaartenbeschikking met gelijktijdige verzameling van gegevens ten dienste van de arbeidsinzet. 29 december 1943 en 22 januari 1944
  - Correspondentie van de burgemeester van Beuningen met de Secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken inzake protest tegen de inlevering van radiotoestellen door burgemeesters. Oktober 1943
  - Stellingname van burgemeester Geradts tegen de van de burgemeesters gevorderde opgaven van ingezetenen, t.w. van de vaklieden, in verband met de oplegging van persoonlijke diensten: aan de Commissaris, 6 mei 1944; aan de Secretaris-generaal, 24 mei 1944 - Relaas van de gebeurtenissen in de gemeente Beuningen tijdens de Bevrijdingsdagen. September 1944 - februari 1945
  - Diverse aangelegenheden tijdens de bevrijdingsperiode. November 1944 - februari 1945
  - Bijeenkomsten van provinciale autoriteiten met de burgemeesters van gemeenten uit het bevrijde gebied ter gemeenschappelijke bespreking van aangelegenheden gedurende die periode, direct na de bevrijding van die gemeenten. Oktober 1944 - januari 1945
  - Overdracht van het bestuur tijdens de bevrijding van Nederland. Van de bezetter via het Militair Gezag naar de normale bestuursapparatuur. September 1944 - december 1944
  - De bevrijding van Nederland. September 1944 - mei 1945
  - Correspondentie met de Militaire Commissaris over de zuivering van burgemeesters in Gelderland. Januari 1945 en augustus 1945
  - Bezoek aan de gemeente Beuningen, in het kader van het Herstel, door Heren Leden van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Donderdag 19 december 1946
  - Ambtsaanvaarding van de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland. Januari 1946. Bespreking van de Minister van Binnenlandse Zaken met de burgemeesters.19 maart 1946
  - Brief van burgemeester Geradts aan de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland aangaande de zuivering van overheidsambtenaren met betrekking tot de positie en gezagshandhaving van burgemeesters.19 maart 1946
  - Publicatie in "De Nederlandse Gemeenten" van een artikeltje van burgemeester Geradts, getiteld: "Moet de burgemeester zich heden ten dage alles laten welgevallen? " Met enige reacties daarop. Maart 1947
  - Acties van burgemeester Geradts met andere overheidsambtenaren in de zuiveringskwestie van mr. dr. K.J. Frederiks. Januari 1947
  - Afwikkeling Militair Gezag. 1947

  Thema's

 • 1558 - Justitie:
  - Enige algemene aanschrijving tijdens de Duitse bezetting. 1940 - 1944
  - Uitvoering verordening no. 23 van 3 september 1943 betreffende toezicht op minderjarigen. 1943 - 1945

  Thema's

 • 1559 - Strafvordering:
  - Voorschriften betreffende de Nederlandse Centrale inzake Internationale Misdadigers. 1936
  - Onbevoegd uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en verhouding burgemeester en marechaussee. Correspondentie maart 1943
  - Besluit opsporing oorlogsmisdrijven. 1945

  Thema's

 • 1560 - Voorlopige hechtenis:
  - Doorbrengen van voorlopige hechtenis in plattelandscellen. 1942
  - Inhechtenisneming tijdens de bezetting door de Duitse politie. 1944

  Thema's

 • 1564 - Berechting. Uitspraak. Beroep:
  - Voorschriften omtrent vervolging en berechting algemeen. 1941 - 1944
  - Correspondentie inzake berechting en vervolging van ingezetenen
  - Uitreiking per post ontvangen gerechtelijke stukken

  Thema's

 • 1566 - Instituut der Strafbeschikkingen:
  - Instituut der Strafbeschikkingen en aan kosten onderworpen politionele waarschuwingen. Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied no. 99/1942. 1942
  - Voorschriftencirculaires uitvoering verordening no. 99/1942. 1942
  - Maatstaf der boeten en uitvoering en interpretatie der verordening
  - Extra postrekening ter verantwoording van de opgelegde boeten
  - Verantwoording der gelden en bonnen. 1943 - 1944
  - Uitgevaardigde strafbeschikkingen 1943
  - Uitgevaardigde strafbeschikkingen 1944

  Thema's

 • 1567 - Ten uitvoerlegging van straffen:
  - Correspondentie ter zake van tenuitvoerlegging van straffen. Algemeen
  - Opgaven van executies in de gemeente tijdens de bezettingstijd. 1940 - 1945
  - Correspondentie ten aanzien van terbeschikkingstelling der Regering van ingezetenen uit de gemeente

  Thema's

 • 1569 - Burgerlijke rechtsvordering:
  -Oplegging van prestaties, boeten of z.g. zoengelden tijdens de bezettingstijd. 1940 - 1945

  Thema's

 • 1571 - Rechterlijke colleges:
  - Organen met rechtspraak belast. Enquête februari 1944
  - Noodbesluit Rechterlijke Organisatie, waarbij de bevoegdheid verleend werd tot tijdelijke verplaatsing van de zetel. 23 december 1944
  - Beschikking tijdelijke indeling Rechterlijke Organisatie. 8 november 1945
  - Instelling van tribunalen en bijzondere gerechtshoven. 1945
  - Stichting Bureau Nationale Veiligheid. Chef - staf Militair Gezag. 1945

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 686 - Pensionering Algemeen. Gepensioneerden:
  - Invaliditeitspensioen oorlogsvrijwilliger J.A.Th.Giezen te Weurt, toegekend bij K.B. van 16 mei 1951, no. 33. 1948 - 1951
  - Invaliditeitspensioen oorlogsgewonde militair A.G.Gademan te Weurt, tijdelijk pensioen. 1950 - 1952

  Thema's

 • 687 - De gemeente:
  - Relaas over de gebeurtenissen rondom de bevrijding in de gemeente Beuningen. September - november 1944
  - Diverse gegevens over de gemeente Beuningen: Naamlijst Buurtschappen; Evacuatie en voedselvraagstuk, november 1944; "Wordt Beuningen forensendorp?" 1947; "In Beuningen en Weurt is men tevreden ondanks vele zorgen". Februari 1951; Contacten tussen de Nederlandse gemeente Beuningen en de Zwitserse naamgenote Gemischte Gemeinde Böningen.

  Thema's

 • 688 - Groei en ontwikkeling van de gemeente:
  - De Geschiedenis van Beuningen in een kort resumé met enkele staten op vragenlijsten ten behoeve van de Provinciale Gelderse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, opgemaakt in 1943

  Thema's

 • 689 - Bevordering vreemdelingenverkeer:
  - Bevordering van het vreemdelingenverkeer in de gemeente.1938 - 1948
  - Comité van Samenwerking voor Maas en Waal en Westelijk Rijk van Nijmegen. 1940 - 1944
  - Lidmaatschap gemeente Beuningen van de Provinciale Gelderse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer.1940

  Thema's

 • 690 - Voorrechten. Vrijstellingen. Kenmerken:
  - Portvrijheid van de gemeente Beuningen en bepaling van het volgnummer van de gemeente voor de dienstcorrespondentie. 1943

  Thema's

 • 691 - Grondgebied. Werkingssfeer:
  - Voorgenomen plan voor de vaststelling van een nieuwe grens tussen Nijmegen en Beuningen. 1940 - 1944

  Thema's

 • 693 - Aard en samenstelling der bevolking. Sociologisch en sociografisch onderzoek:
  - Rapport betreffende het onderzoek naar de volkshuisvesting op het platteland van Gelderland: Gebied van de Grote Rivieren. Mei 1943

  Thema's

 • 695 - Soort, karakter, geaardheid van het gebied. Voorkoming achterstelling randgewesten:
  - Beginselverklaring en Werkprogramma van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk, opgericht te Amsterdam bij notariële akte van 23 november 1940

  Thema's

 • 697 - Betrekkingen tot andere organen:
  - Houding burgemeesters tegenover andere organen en functionarissen tijdens de bezettingsjaren. 1940 - 1945
  - Contact met andere organen: Circulaire contact met vreemde regeringen, Minister van Binnenlandse Zaken. 22 juli 1946
  - Over inzending ter goedkeuring van besluiten en verordeningen. 1943 - 1945
  - Samenwerking via de Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen. 1941 - 1943
  - Bijeenkomst van de provinciale autoriteiten met de burgemeesters uit het bevrijde gebied in Gelderland. 1945
  - Instelling burgemeesterskringen. 1946

  Thema's

 • 698 - Vervanging van het ene gezag door het andere:
  - Gegevens en voorschriften omtrent de Staat van Oorlog en Beleg en militaire aangelegenheden. 1939 - 1940
  - Verordening Militair Gezag inzake bouwen nabij vestings- en verdedigingswerken. 20 september 1939.

  Thema's

 • 700 - Bezettingsjaren 1940 - 1945 (algemeen):
  - Uitnodiging tot het bijwonen van de tentoonstelling "Das Deutsche Buch der Gegenwart". 1942
  - De houding van de Nederlandse bevolking gedurende de bezetting 1940
  - Maatregelen tegen sabotagedaden. 1940 - 1945
  - Afkondiging en toepassing van het politiestandrecht in verband met de stakingspogingen op 30 april en 1 mei 1943
  - Enige aanplakbiljetten uit de bezettingsjaren. 1940 - 1945
  - Bezwaarschrift van de burgemeester van Beuningen tegen het stopzetten van het verschijnen van het dagblad "De Gelderlander". Maart 1943
  - Onderzoek naar Beuningse verenigingen, of zij tijdens de Duitse bezetting in Nederland aangesloten zijn geweest bij de Cultuurkamer; dit op grond van de Verordening van het Militair Gezag van 16 juli 1945, no. 131. 1945
  - Maatregelen tegen sabotagehandelingen en instelling van bewakingsdiensten daartegen. 1941 - 1943
  - Correspondentie in verband met al of niet instellen van bewakingsdiensten. 1943
  - Verrekening kosten bewaking van wegen en gemeentehuis, verrekend als bezettingskosten ná de bevrijding.
  - Verrekening bewakingskosten van de radiobewaarplaats; verrekend als bezettingsschaden ná de bevrijding. 1944 - 1948

  Thema's

 • 701 - Bezettingsjaren 1940 - 1945:
  - Richtlijnen voor de bevolking in verband met eventuele oorlogshandelingen ter plaatse. 1944
  - Circulaires inzake bewaking distributiekantoren en distributiebescheiden. 1942
  - Tewerkstelling vrouwelijke arbeidskrachten in Duitsland. 1943
  - Verplichte arbeidsinzet tijdens de bezettingsjaren. 1940 - 1945
  - Omtrent stakingen tijdens de bezetting. 1943
  - Nederlandse Volksdienst. 1942 - 1944
  - Enige merkwaardige stukken over de vaststelling en uitbetaling van Winterhulp-uitkeringen, nadat de directeursfunctie is overgegaan van de burgemeester op de plaatselijke N.S.B.-leider. 1942
  - Erelijst voor gevallen ingezetenen van de gemeente Beuningen tijdens de jaren 1940 - 1945
  - Inlevering van radiotoestellen tijdens de bezettingsjaren. 1941 - 1944
  - Teruggave van radio-ontvangtoestellen tijdens de bezetting ingeleverd op vordering van de bezettende macht. 1944 - 1945

  Thema's

 • 703 - Financiële verhouding:
  - Vaststelling quotiënt art.21 Financieel Verhoudingsbesluit: boekingstijdvakken. 1931/32 - 1940/41
  - Vaststelling factor U voor de rekeningsjaren: 1927 - 1941
  - Uitkeringen jaarwedden burgemeester en secretaris. 1938/39 - 1943
  - Uitkeringen per inwoner. 1934/35 - 1941
  - Achterwege blijven der financiële opgaven over 1942 en volgende jaren. a. Voorschriften; b. Uitkeringen. 1942
  - Herziening der gemeentefinanciën: a. Voorschriften; b. Uitkeringen; c. Terugvordering uitkering gemeentefonds over 1946. (1943 - 1948)

  Thema's

 • 721 - Onroerend goed. Verkrijging en verlies "De Louwkampen":
  - Verkoop takkenbossen en bonenstaken uit "De Louwkampen". 1940 - 1941
  - Gratis ter beschikkingstelling van hout aan werklozen. 1940 - 1941

  Thema's

 • 722 - Andere dan zakelijke rechten ten aanzien van "De Louwkampen". Verpachtingen:
  - Overname pachtovereenkomst van M. Romviel jr. te Weurt. 1939 - 1943
  - Verpachtingen 1943 - 1946 "De Louwkampen"

  Thema's

 • 723 - Beheer en onderhoud "De Louwkampen":
  - Leggen van een noodbrug in 1939
  - Algemeen beleid en algemene gegevens. 1940 - 1949

  Thema's

 • 727 - Gemeentetoren Beuningen:
  - Klokkenvordering door de Duitse Wehrmacht op 16 december 1942 en herstelwerkzaamheden aan de toren wegens het verwijderen van de klokken. 1943
  - Herstel van de toren in 1946
  - Claim op de gevorderde klokken, welke claim aan het R.K. kerkbestuur is overgedragen. Voorbereidingen. 1946 - 1948
  - Overdracht van de gemeentetoren aan het R.K. kerkbestuur te Beuningen. Raadsbesluit 17 december, no. 696; goedgekeurd Gedeputeerde Staten 4 mei 1949, no. 142-II-17; Akte notaris Van Lonkhuijzen 19 juli 1949
  - Afdoening van de claim op de gevorderde klokken en overdracht daarvan aan het R.K. kerkbestuur. 1950 - 1955

  Thema's

 • 740 - Zakelijke rechten. (o.a. pootrechten):
  - Kwestie inzake pootrecht op de bermen van de Zandstraat te Beuningen met Th. A.A. Burgers en R.R.van Haaren; de gemeente besluit om niet te procederen bij raadsbesluit 26 november 1940, no. 676; goedgekeurd Gedeputeerde Staten 11 december 1940, no. 37
  - Afstand van overpootrecht door W. Gerrits c.s. bij overeenkomst van dading met gemeente Beuningen. Raadsbesluit 21 november 1940, no. 651
  - Afdoening rechtsvordering inzake pootrecht van de familie Burgers te Beuningen. 1941
  - Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten omtrent de vraag of het mogelijk is om aan te verlenen uitwegvergunningen de voorwaarde te verbinden, dat belanghebbende afstand doet van pootrecht. 1941
  - Afkoop van pootrecht van J.A. Janssen te Neerbosch op de berm van de Krommestraat te Weurt. B&W-besluit 18 september 1941, no. 1311 (onder benaming Het Gemeentebestuur van Beuningen), goedgekeurd Commissaris der Provincie 25 september 1941, no. 256
  - Suggestie van de burgemeester van Beuningen aan de directeur van het Staatsbosbeheer om te bevoegder plaatse te willen bevorderen, dat wordt overgegaan tot algemene afschaffing van pootrechten op openbare wegen. Wijziging der plaatselijke Algemene Politieverordening in verband hiermee 28 juli 1943
  - Uitvoering ten aanzien van het gestelde in het bij besluit van 28 juli 1943 no.1763 gewijzigde artikel 10 der Algemene Politieverordening der gemeente Beuningen aangaande het pootrecht of het hebben van bomen of beplantingen op openbare wegen. September - november 1943
  - Verweer tegen de rechtsvordering van N.V. Staartjeswaard, Erven Burgers, in verband met afwijzende beslissing op het verzoek om ontheffing krachtens het gewijzigde artikel 10 der Algemene Politieverordening Beuningen met betrekking tot het pootrecht. 1943 - 1948
  - Enige processen-verbaal inzake overtredingen van het gewijzigde artikel 10 der Algemene Politieverordening der gemeente Beuningen betreffende het hebben van bomen en planten op openbare wegen. 1944

  Thema's

 • 757 - Oorlogsschade gemeente-eigendommen:
  - Vergoeding oorlogsschade aan het gemeentehuis annex ambtswoning van de burgemeester. 1948 - 1953

  Thema's

 • 875 - Geldleningen gemeente Beuningen I:
  - Geldlening ad. f.12.806,73; aangegaan met Instelling Maatschappelijk Hulpbetoon te Beuningen voor 75 jaren, ter financiering aankoop bouwterreinen. Aangegaan bij raadsbesluit 4 mei 1943, no. 1046
  - Geldlening ad. f.1440, - met Maatschappelijk Hulpbetoon Beuningen; aangegaan bij raadsbesluit van 4 mei 1943, no. 1045

  Thema's

 • 877 - Vervallen kasgeldleningen:
  - Verstrekking Rijksuitkeringen door het Militair Gezag, waarmede tevens de renteloze kasgeldlening wordt verrekend en afgelost. 1945
  - Voorziening in kasmiddelen na beëindiging der geldverstrekkingen door het Militair Gezag. 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 885 - Publiciteit:
  - Omtrent publiciteit, aanplakbiljetten en afkondigingen gedurende de bezettingsjaren. 1940 - 1945

  Thema's

 • 900 - Gemeenteraadsverkiezingen:
  - In de vacature M. Romviel wordt niet meer voorzien wegens de bezettingsmaatregelen bij verordening 152/1941
  - Besluit Tijdelijke Voorziening Gemeenteraden. 1945

  Thema's

 • 902 - Raadsvergaderingen Beuningen:
  - Convocaties en andere gegevens raadsvergaderingen. 1940 - 1941
  - Over de vergaderingen van de Tijdelijke Raad van de gemeente Beuningen. November 1945

  Thema's

 • 920 - De Burgemeester der gemeente:
  -- Benoeming van Mr. P.F.G. Geradts tot burgemeester van Beuningen met ingang van 1 december 1939. Herbenoeming 1 december 1945; Herbenoeming 1 december 1951
  - Voorschriftencirculaires omtrent afwezigheid van burgemeesters uit de gemeente. 1939 - 1944
  - Aanwijzing van de waarnemend burgemeester ingeval van afwezigheid, ongesteldheid of ontstentenis. B&W-besluit 3 september 1935 en 9 september 1939
  - Bijzonder verlof en/of afwezigheid van de burgemeester tijdens de bezetting. 1944
  - Schrijven van burgemeester Geradts aan de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken tegen de uitvoering van de Tweede Distributiestamkaartenbeschikking met gelijktijdige verzameling van gegevens ten dienste van de Arbeidsinzet. 29 december 1943

  Thema's

 • 923 - Organisatie politietoezicht ter plaatse. Veldwachters:
  - Kleding en uitrusting politiepersoneel ter plaatse. 1941 - 1942
  - Verordening, regelende de eisen van benoembaarheid en bezoldiging van de veldwachters der gemeente Beuningen. Raadsbesluit 17 april 1935, 604; gewijzigd 11 september 1936, no. 191; 23 april 1937, no. 246; 7 december, no. 459; 28 maart 1940, no. 529
  - Verordening, regelende de eisen van benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters der gemeente Beuningen. Vastgesteld bij raadsbesluit van 17 september 1940, no. 626; gewijzigd 10 maart 1941, no. 18; 13 januari 1942, no. 1186; 12 februari 1943, no. 450
  - Voorziening in de vacature J. Jansssen en benoeming van B. G. Koster tot gemeenteveldwachter met ingang van 1 december 1937
  - Ontslag gemeenteveldwachters wegens overgaan naar de Staatspolitie met ingang van 1 maart 1943
  - Instructie voor de gemeenteveldwachters in de provincie Gelderland, vastgesteld bij besluit van de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland bij besluit van 17 september 1935, no. 5133/8
  - Politieversterking via het Instituut van Buitengewone Gemeenteveldwachters. 1938 - 1941
  - Verzekering tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van veldwachtersdiensten in de gemeente Beuningen. 1911, 1917, 1940

  Thema's

 • 924 - Reorganisatie politietoezicht ter plaatse. Overgang gemeentepolitie naar de Rijkspolitie. Bezettingsjaren:
  - Reorganisatie van de Nederlandse politie; voorschriftencirculaires. 1941 - 1943
  - Reorganisatie Nederlandse politie: inmening van de burgemeester van Beuningen met betrekking tot de uitvoering daarvan. 1941 - 1943
  - Uitvoering reorganisatie Nederlandse politie. A. Overgang van de gemeentepolitie naar de Rijkspolitie; B. Overgave dienstgebouwen en dienstuitrusting aan het Rijk. 1943
  - Positie van de burgemeester ten opzichte van de politie in zijn gemeente. 1943 - 1947
  - Correspondentie van de burgemeester van Beuningen inzake de verhouding burgemeester ten opzichte van de politie. 1945 - 1947
  - Aanwijzing politiepersoneel ter plaatse. 1945 - 1946
  - Aanstelling hulppolitie ter plaatse. 1944
  - Over de vordering van de burgemeester waarbij de Opperwachtmeester der Marechaussee, B.G. Koster wordt opgedragen voorzieningen te treffen zodat de brandweer bij een eventuele brand snel ter plaatse kan zijn. November 1943 - januari 1944
  - Voorschriftencirculaires van de procureur-generaal c.q. gewestelijk politiepresident te Arnhem met betrekking tot de uitoefening der taak door de politieambtenaren. 1942 - 1943
  - Regeling en vervulling dienstbetrekking der politieambtenaren ter plaatse. 1941 - 1942
  - Over de overheveling van het politiepersoneel van de vrije politieorganisaties naar de Kameraadschapsbond der Nederlandse Politie. 1942

  Thema's

 • 926 - Vereniging van Nederlandse Gemeenten:
  - Werkzaamheid der Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 1940 - 1948
  - Congressen der Vereniging. 1946 - 1953

  Thema's

 • 929 - Vervallen verordeningen gemeente Beuningen:
  - Verordening tegen uitstraling van licht bij oorlogsgevaar in de gemeente Beuningen. 1934
  - Verordening tot bepaling van de maximumsnelheid op de Van Heemstraweg, voorzover gelegen binnen de bebouwde kom van de kadastrale gemeente Beuningen. 1937
  - Verordening op de persoonlijke diensten in tijden van oorlogsgevaar in de gemeente Beuningen. 1934

  Thema's

 • 930 - Besluiten Beuningen:
  - Besluiten 1940
  - Besluiten 1941
  - Besluiten 1942
  - Besluiten 1943
  - Besluiten 1944
  - Besluiten 1945

  Thema's

 • 937 - Algemene statistische gegevens:
  - Diverse statistische gegevens aan Civil Affairs. 1944
  - Enquête statistiek gemeentepersoneel. 1942
  - Statistiek huwelijken inwoners Beuningen met vermelding waar zij zich na hun huwelijk vestigden. 1947
  - Overzicht aantal werklozen in de gemeente Beuningen over de periode 1929 - 1940

  Thema's

 • 948 - Gezag over en plichten van het personeel:
  - Zuivering van personeel. 1945
  - Plaatsing overheidspersoneel in Duitsland. 1942 - 1944
  - Plaatsing personeel in krijgsgevangenschap. 1943
  - Tijdelijke detachering van ambtenaren in nog te bevrijden gebieden. 1945
  - Vaststelling arbeidstijden voor het personeel ter secretarie. 1942
  - Vaststelling arbeidstijden voor de wegwerkers. 1940 - 1946

  Thema's

 • 949 - Instructies gemeentepersoneel:
  - Instructie voor het gemeentepersoneel betreffende de beveiliging van het gemeentehuis tegen binnentreding van onbevoegden, 16 juni 1943
  - Tweede wijziging van de instructie voor de technisch ambtenaar belast met het bouw- en woningtoezicht bij besluit burgemeester 23 januari 1942
  - Instructie voor de gemeentegeneesheer, belast met de armenpraktijk. Besluit burgemeester 20 december 1943, 2533. Ontvangen bericht Commissaris der Provincie 29 december 1943, no. 38

  Thema's

 • 952 - Bezoldigingsregelingen personeel 1940 - 1945:
  - Regeling van het " Invasievoorschot ", salarissen en lonen, bij voorschot verstrekt wegens bijzondere omstandigheden. 1945 - 1946

  Thema's

 • 954 - Wachtgeldregelingen:
  - Toekenning wachtgeld aan de agent van de arbeidsbemiddeling. 1941 - 1944

  Thema's

 • 965 - Waterschappen. Polders:
  - Samentrekking van waterschappen in het gebied tussen Maas en Waal. Ontwerpplan 1942 - 1943

  Thema's

 • 969 - Koninklijk Huis:
  - Verhouding tot het Koninklijk Huis tijdens de bezettingjaren. 1940 - 1945

  Thema's

 • 970 - Bijzondere gebeurtenissen Beuningen:
  - Melding van gewichtige gebeurtenissen tijdens de bezettingsjaren. 1940 - 1945
  - Processen-verbaal van bominslag, neergestorte vliegtuigen, brandbommen, of anderszins tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945: Bominslag. 1940; Neerstorten Engels vliegtuig met zeven inzittenden.1943; Vinden van twee kisten met brandbommen. 1943; Twee Fosforbrandbommen. 1943; Twee brandbommen en drie stukken van een vliegtuig. 1943; Zeven brandbommen gevallen. 1943; Papieren strookjes uit Engelse vliegtuigen onder Weurt. 1943; Neerstorten van een groot voorwerp uit een vliegtuig. 1943; Luchtgevecht waardoor een koe werd gedood. 1943 Neerstorten van een Duitse jager. 1943
  - Honderd en vijfde geboortedag van de weduwe Maria van Bergen - Berendsen op 5 januari 1944
  - Twee politierapporten omtrent de bijzondere gebeurtenissen tijdens de oorlogshandelingen ter plaatse in de dagen der bevrijding van 17 september t/m 28 oktober 1944
  - De Geallieerden organiseren een Kerstfeest voor de Beuningse kinderen in Café De Vrijboom. 24 december

  Thema's

 • 971 - Tussenkomst burgemeester:
  - Tussenkomst inzake het door de burgemeester doen vormen van een comité tot inzameling van gelden voor gala-uniformen voor de luchtmachtkapel. 1942

  Thema's

 • 984 - Herbouw en herstel van werken: wederopbouw in algemene zin:
  - Wederopbouw in algemene zin. 1940 - 1945
  - Overdracht wederopbouwwerkzaamheden. Supervisie. 1948 - 1950

  Thema's

 • 987 - Wet Materiële Oorlogsschade:
  - Hypotheekregeling en voorschotregeling wederopbouw. 1941 - 1942
  - Voorschriften financiering oorlogsschade en kostenwederopbouw en herstel. Particuliere sector. 1946 - 1949
  - Voorschriften Wet Materiële Oorlogsschade. 1950
  - Boekwerk: Toelichting op de Wet Materiële Oorlogsschade. 1950
  - Herbouwberekening Wet Materiële Oorlogsschade ten aanzien van schadepanden. 1950
  - Voorschriften Wet Materiële Oorlogsschade. 1951 - 1952

  Thema's

 • 988 - Vergoeding wegens herstel van oorlogsschade aan publiekrechtelijke lichamen; Algemeen:
  - Voorschriftencirculaires: Financiering oorlogsschade. 1946 - 1955
  - Machtiging van de Directeur van de Technische Dienst om de diverse formulieren voor de aangifte van de oorlogsschade te ondertekenen. 1947
  - Algemene gegevens omtrent geleden oorlogsschadepubliekrechtelijke lichamen. 1950 - 1955

  Thema's

 • 989 - Vergoeding herstel oorlogsschade aan publiekrechtelijke lichamen: Wegen en plantsoenen Beuningen:
  - Herstel oorlogsschade wegens ruimen van puin van gebouwen der steenfabriek Turkswaard wegens beschadiging door een vliegende bom omstreeks januari 1945. DUW-project. 1945 - 1947
  - Vergoeding voor herstel oorlogsschade aan plantsoenen in de gemeente Beuningen. 1946 - 1949
  - Vergoeding oorlogsschade van het door de gemeente Groesbeek bij voorschot voor deze gemeente betaalde bedrag aan kosten voor het herstel van de door de Geallieerde legers stukgereden wegen. 1947
  - Afrekening vergoeding herstel aan plantsoenen. 1950 - 1952

  Thema's

 • 990 - Vergoeding herstel oorlogsschade aan publiekrechtelijke lichamen: Van Heemstraweg:
  - Aangifte voorlopig herstel oorlogsschade aan de Van Heemstraweg door firma Heijmans te Rosmalen. 1946 - 1947
  - Aangifte definitief herstel oorlogsschade aan Van Heemstraweg door aannemer A.J. Blijlevens te Breda. 1947
  - Voorschotaanvragen en afrekening oorlogsschadeherstel Van Heemstraweg door aannemer Fa. A.J.Blijlevens te Breda. 1947 - 1951

  Thema's

 • 992 - Vergoeding herstel oorlogsschade aan publiekrechtelijke lichamen: Grint- en klinkerwegen:
  - Financiéle gegevens oorlogsschade publiekrechtelijke lichamen: Algemeen. 1946 - 1947
  - Aangifte oorlogsschade aan a. Klinkerwegen; b. Grintwegen; c. Plantsoen. 1946 - 1947
  - Oorlogsschade aan grintwegen. voorschot aanvrage formulier D; 22 december 1949. 1946 - 1947 - Hernieuwde aangifte oorlogsschade grintwegen bij formulier B; 12 mei 1948
  - Hernieuwde aangifte oorlogsschade aan klinkerwegen bij formulier B; 12 mei 1948
  - Indienen formulieren E wegens oorlogsschade aan de grint- en klinkerwegen. Juni 1948 - april 1949
  - Correspondentie herstel oorlogsschade aan gemeentewegen in het algemeen. 1949 - 1954

  Thema's

 • 993 - Vergoeding herstel oorlogsschade aan publiekrechtelijke lichamen: Aan plaatselijke scholen:
  - Correspondentie aangaande oorlogs- en bezettingsschade aan plaatselijke scholen. 1947 - 1953
  - Afdoening schadeaangifte en vergoeding oorlogsschade voor R.K. Jongensschool Beuningen. 1947 - 1954
  - Afdoening schadeaangifte en vergoeding oorlogsschade voor R.K. Meisjesschool Beuningen. 1947 - 1954
  - Afdoening schadeaangifte en vergoeding oorlogsschade voor Protestants Christelijke School te Beuningen - Weurt. 1947 - 1954
  - Afdoening schadeaangifte en vergoeding oorlogsschade voor R.K. Jongensschool te Weurt. 1947 - 1954
  - Afdoening schadeaangifte en vergoeding oorlogsschade voor R.K. Meisjesschool te Weurt. 1947 - 1954

  Thema's

 • 994 - Belastingen; Algemeen:
  - Belastingen Algemeen: 1940 - 1945. 1940: Verkeerd ingediende bezwaarschriften; 1940: Vervanging "In Naam der Koningin" door "In Naam van het Recht". 1941: Amnestie-aangifte; 1942 Rechtsbescherming en bijstand in de rechtsuitoefening in belastingzaken; 1943: Verstrekken van gegevens door gemeenten ten behoeve van de aanslagregeling inkomsten-, ondernemings-, vennootschaps- en omzetbelasting.

  Thema's

 • 1010 - Rechten van registratie. (Verzameldossier):
  - Opgave van sterfgevallen als gevolg van oorlogsgeweld. Februari 1945

  Thema's

 • 1518 - Landsverdediging in ruimste zin:
  - Aanwijzingen betreffende de houding van burgerlijke bestuursorganen enz. bij een vijandelijke inval. Kabinet Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland, 23 mei 1938, no. 270
  - Verkoop van materialen, afkomstig van het R.A.F.- barakkenkamp op een weiland aan de Beuningse Steeg voor een bedrag van f.1300,-, welk bedrag ter beschikking van de Instelling van Maatschappelijk Hulpbetoon te Beuningen is gesteld. Juni - augustus 1945 - Opgave van oorlogsbuitgoederen. 1946
  - Liquidatie van Duitse opstallen. 1948

  Thema's

 • 1519 - De landsverdediging in het algemeen:
  - Enige algemene voorschriften circulaires uit de jaren onmiddellijk vóór de Duitse inval in Nederland. 1938 - 1940
  - Terugvoering der gedemobiliseerde leden van het Nederlandsche leger in krijgsgevangenschap. April - mei 1943
  - Aanmelding voormalige Nederlandse krijgsgevangenen. 1945
  - Omtrent de tewerkstelling van Duitse krijgsgevangenen. 1945
  - Gegevens ten aanzien van de krijgsverrichtingen in Beuningen ten behoeve van de krijgsgeschiedenis in Nederland over de jaren 1940 - 1945. Aan het Ministerie van Oorlog: maart 1947

  Thema's

 • 1521 - Dossiers der lichtingen gemeente Beuningen 1898 - 1958. Lichtingen 1931 t/m 1940 en vroegere lichtingen:
  - Ontvangstbewijs van de aan de Ortskommandant Nijmegen der Duitse Bezetting ingeleverde oude dienstplichtregisters en dienstplichtbescheiden der gemeente Beuningen, 4 maart 1941
  - A-kaarten van dienstplichtigen van lichtingen vóór 1930
  - Enige stukken ten aanzien van dienstplichtigen der lichtingen 1931 - 1940

  Thema's

 • 1522 - 1526 - Lichtingen 1941 t/m 1945 van de gemeente Beuningen:
  - a. Algemeen: inschrijving; keuring; inlijving; dienstvervulling
  - b. Persoonsstukken lichting
  - c. A - kaarten dienstplichtigen lichting

  Thema's

 • 1541 - Vervulling van de dienstplicht:
  - R.V.O. Regeling Vergoeding ongehuwden van het Ministerie van Oorlog. 1940
  - Kostwinnersvergoedingsbeschikking marine, 13 september 1946
  - Tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud. Ministerie van Oorlog

  Thema's

 • 1542 - Kostwinnersvergoedingen 1939 - 1945:
  - Kostwinnersvergoedingen mobilisatie landmacht en mobilisatie zeemacht. 1939 - 1940
  - Kostwinnersvergoedingen ten aanzien van leden van het voormalig Nederlandse leger, Leden van de Opbouwdienst. 1940 - 1941
  - Correspondentie naar aanleiding van de door het rijkingestelde controle ter plaatse op de uitgekeerde kostwinnersvergoedingen. 1942 - 1944
  - Kostwinnersvergoedingen krijgsgevangenen. 1943 - 1944
  - Kostwinnersvergoedingen: Binnenlandse strijdkrachten en stoottroepen; oorlogsvrijwilligers. 1944 - 1945
  - Afrekening kostwinnersvergoedingen over vroegere tijdvakken. Correspondentie 1946 - 1947

  Thema's

 • 1547 - Buitengewone Opkomst:
  - Opkomst in werkelijke dienst ingevolge buitengewone oproeping. 1939
  - Oproepen buitengewone dienstplichtigen bestemd voor de wegentroepen. Regeling van 6 april 1940
  - Mobilisatie-vrijstellingsbesluit en Ontwikkeling en Ontspanning voor militairen tijdens de mobilisatie 1939 - 1940
  - Oproep beroeps- en reserveofficieren der Koninklijke Marine, voor zover aanwezig in bevrijd gebied van Gelderland. 1944 - 1945

 • 1549 - Vrijwillige dienstneming:
  - Vrijwillige dienstneming door Anthonius Johannes Knoop te Weurt. 1938
  - Vrijwillige dienstneming bij de Koninklijke Landmacht
  - Drie brochures met regelingen vrijwillige dienstneming bij de Koninklijke Marine. 1939
  - Voorschriftencirculaires: Oorlogsvrijwilligers 1944 - 1946
  - Regeling omtrent een op te richten grenswachtcompagnie van vrijwilligers. Najaar 1944
  - Oorlogsvrijwilligers uit de gemeente Beuningen. 1945
  - Regeling Werving Militair Beroepspersoneel

  Thema's

 • 1552 - Vorderingen: persoonlijke diensten (burgerarbeid) als hulp bij militaire werkzaamheden. 1939 - 1948:
  - Regeling oproeping burgerwerkkrachten artikel 12 der Oorlogswet met daarop de gevraagde lijst van 296 niet gewoon dienstplichtige arbeiders uit de gemeente Beuningen. Oktober - november 1939
  - Verordening ex art. 12 der Oorlogswet, persoonlijke diensten voor hulp bij militaire werkzaamheden, z.g. burgerarbeid. November - december 1939
  - Instructie voor burgemeesters inzake de uitvoering van de Verordening Hulp bij Militaire Werkzaamheden, 15 jan. 1940
  - Ontwerp Verordening Hulp aan Militaire Geneeskundige Dienst. d.d. 6 mei 1940
  - Burgerarbeid bij de defensiewerken te Druten, Kesteren en Opheusden. April - mei 1940
  - Voorschriften omtrent persoonlijke diensten voor de Duitse Weermacht. 1944
  - Burgerarbeid, verricht door arbeiders uit de gemeente Beuningen aan het voorlopige herstel van wegen binnen en in de omtrek van de gemeente. 1944 - 1945
  - Lijsten van de arbeiders die hebben deelgenomen aan de burgerarbeid tot voorlopig herstel der door de geallieerde legers beschadigde wegen. December1944 - februari 1945
  - Meer georganiseerde burgerarbeid onder leiding van de Nederlandse Heidemaatschappij tot herstel van beschadigde wegen tijdens de periode september 1945 tot mei 1946. Afrekening: 1945 - 1948

  Thema's

 • 1553 - Militaire vorderingen: Vorderingen en inkwartieringen1940 - 1943. Dossier I:
  - Lijsten van paardenhouders gemeente Beuningen.1939 - 1940 - 1941
  - Afdoening paardenverordening ter plaatse. 1939 - 1941
  - Motorrijtuigenvorderingen ter plaatse. 1939 - 1941
  - Inkwartieringslijst gemeente Beuningen 1940
  - Inundatieschadegevallen 1940
  - Lijsten van gevorderde, meegenomen en vermiste rijwielen. Gemiste en achtergebleven rijwielen. Schadeloosstelling gevorderde rijwielen. 1940 - 1941
  - R-Verrichtingen, vergoeding wegens verrichtingen en leveringen ten behoeve van de Duitse Weermacht op grond van verordening 49/1940. 1940 - 1941
  - Verordening Inkwartiering Duitse Weermacht nr.50/1940 met Quartierliste gemeente Beuningen
  - Inlevering van metalen ten behoeve van de Duitse Weermacht op grond van Verordening 108/1941. 1941 - 1942

 • 1554 - Militaire Vorderingen; vorderingen en inkwartieringen1942 - 1946. Dossier II:
  - Klokkenvordering door de Duitse bezettende macht: op 16 december 1942 werd de bronzen klok uit de gemeentetoren te Beuningen gehaald op last de Duitse Weermacht. 1942 - 1945
  - Inlevering van puntdraad ten behoeve van de Duitse Weermacht. Januari - mei 1944
  - Inkwartiering van geallieerden in de gemeente Beuningen. September - december 1944
  - Declaratie inkwartieringsvergoedingen bij voorschot door de gemeente betaald over de tijdvakken september 1944 - april 1945
  - Verordening "Motortractie" van het Militair Gezag, 23 november 1944, no. 5
  - Verordening Registratie Motorrijtuigen van het Militair Gezag, 14 februari 1945, no. 69
  - Stroleveranties ten behoeve van de inkwartieringen. 1945
  - Leveranties van grind en zand. 1945
  - Vordering van boten voor Britse strijdkrachten. 1945
  - Leveranties van stenen voor Britse strijdkrachten 1945 - 1946

 • 1555 - Militaire vorderingen: claims algemeen:
  - Algemeen ten aanzien van de afdoening van vorderingsgevallen door en ten behoeve van de geallieerde legers. 1944 - 1949
  - Vordering van gebouwen ten behoeve van en door de geallieerde legers. 1944 - 1945
  - Vorderingsbewijzen plaatselijke gebouwen door geallieerde troepen. 1944 - 1945
  - Vordering van gronden ten behoeve van de geallieerde legers te Weurt georganiseerde Canadese Regatta (Watersportfeest) gehouden op 24 juni 1945. 1945
  - Afdoening claims via het Centraal Bureau Militaire Vorderingen. 1945 - 1947
  - Lijst van 165 door particulieren ingediende claims wegens geleden schade, veroorzaakt door geallieerde militairen en niet ontstaan tengevolge van oorlogshandelingen. 1945 - 1949
  - Navraag omtrent betalingen door het voormalige C.B.V.M.V., het Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen. 1951 - 1953

  Thema's

 • 1556 - Militaire vorderingen: afdoening claims van particulieren. nrs.1 t/m 80. Aangifte en afdoening van particuliere gevallen van claims op schade, veroorzaakt door de geallieerde legers (militairen) en niet ontstaan tengevolge van oorlogshandelingen. 1945 - 1949:
  - 1. P.F.G.A. Geraats; 2. M.H. Broekman; 3. F.H. Gramser; 4. Erven wed. Burgers; 5. W.Th. van As; 6.Ant. Romviel; 7. W.G. Willems; 8. H.W.A. Burgers; 9. P.M. van Heereveld; 10. P.J. Groenen;
  - 11. J.G. Groenen; 12. P.P. Gerritsen; 13. R.J. Muskens; 14. H.W. Kessels; 15. Th.J.C. Burgers; 16. R.K. Kerkbestuur Weurt; 17. H.J. Willems; 18. P.J. Burgers; 19. H.J.A. Schoenmakers; 20. H.J.A. Schoenmakers;
  - 21. H.J.A. Schoennmakers; 22. H.J.A. Schoenmakers; 23. A. Bos; 24. Corn. Pouwer; 25. J.M. van de Pol; 26. R.K. Kerkbestuur Weurt; 27. R.K. Kerkbestuur Weurt; 28. G.E. Visscher; 29. F.A.J. Bos; 30. Johanna F. van Veghel;
  - 31. H. Lelivelt; 32. H.J.J. Verstraaten; 33. W. van As; 34. Aa.Ma. Sengers; 35. J.D. Jansen; 36. Kinderen Burgers; 37. Fa. Olie Import GEDO; 38. H. Lelivelt; 39. G.M. van Haren; 40. N.V. Fruitculturen;
  - 41. J. Chr. Rutgers; 42. B.J. Sloof; 43. A.J. Koks; 44. A.J. Koks; 45. Wed. Winnemuller; 46. H.G.Loermans; 47. G.J. Hopman; 48. H. Peters; 49. H.G. Loermans; 50. Joh. Smits;
  - 51. G.C. Remmers; 52. A.v.d. Lindenhoud; 53. J.H. Wannet; 54. H.G.A. v.d. Hoogen; 55. W.P. Stapel; 56 .J.D. Jansen; 57. W.H. Daanen; 58. G.J. Willems; 59.H. Elemans; 60. J.E.P. van Meteren;
  - 61. Th. .AA Burgers; 62. A.M. Piels; 63. Wed. Elemans; 64. J.A. Piels; 65. Gebrs. Vermeulen; 66. B. Akka; 67. H.C. Bruisten; 68. Wed. M. van Kempen; 69. Wed. A. van Thiel; 70. Th. van As;
  - 71. A. v.d. Wielen; 72. W.J. van Thiel; 73. NV Staartjeswaard; 74. G. van Ommeren; 75. P.G. Gerritsen; 76. H.W. Kessels; 77. M.H. Smits; 78. F.W. Kouwenberg; 79. H.W. Willems; 80. J.C.M. Brekelmans

  Thema's

 • 1557 - Militaire vorderingen: afdoening claims van particulieren nrs. 81 t/m 165:
  - 81 Wed. J.J. Ermers; 82. TJ. Kleijnstra; 83. B.W.Wouters; 84. W.A. Weijers; 85. D.J. Jansen: 86. B. van Hulst; 87. C.W. Willems; 88. P.E. Daanen; 89. Nic. Daanen; 90. Erven wed. Burgers;
  - 91. Steenfabriek Staartjeswaard; 92. T. Litjes; 93. L. de Krijger; 94. A.F.J. Daamen. 95. A.F.J. Daamen; 96. Wed. Hol-Willems; 97. P.Th. Bles, Nijmegen; 98. H.A. Stegeman; 99. C. Aalbers; 100. Pet.A. Aalbers;
  - 101. A.M. Thijssen; 102. Gemeentebestuur; 103. Gemeentebestuur; 104. Gemeentebestuur; 105. Gemeentebestuur; 106. Gemeentebestuur; 107. Kunst en Volharding; 108. W.M. Engelen; 109. G.J. Gramser; 110. Sportvereniging W.V.W.;
  - 111. G.W. Bosman; 112. M. Romviel; 113; S.J. Schipperheijn; 114. G.H. de Waal; 115. W.H. van Thiel; 116. H.W.A. Burgers; 117. H.J. Verstraaten; 118. H. Vonk; 119. A.A. Romviel; 120. J. Geurts;
  - 121. G.H.W. Braam; 122. Gemeentebestuur; 123. Gemeentebestuur; 124. A. Th. Aalbers; 125. A.A. Joosten; 126. H.J. Willems; 127. Steenfabriek Deest; 128. L. de Krijger; 129. Th.A.A. Burgers; 130. P.Chr.J. Welles;
  - 131. H. Cornelissen; 132. P.P. Gerritsen; 133. G.Peters; 134. F. Litjes; 135. M.M. Romviel; 136. Wed. J.C.M. Brekelmans; 137. J.W. Zwartjes; 138. P. Willems; 139. Th.A. Engelen; 140. W. Lelievelt;
  - 141. P. Ermers; 142. Th.G. Klerk - Burgers; 142a.. J.Centen; 143. C. Heesakker; 144. W.A. Romviel; 145. M. Weijers; 146. J.W. Kuppen; 147. Th.A. Bomen; 148. H. van Ingen; 149. G. van der Lienden; 150. Dorpspolder Beuningen;
  - 151. W.J. Willems; 152. H.H. Jansen; 153. M.J. deBruin; 154. G.J. Leenders; 155. H.M. Dibbets; 156. J.Aalbers; 157. M.J. Geurts; 158. H. Heijmans; 159. Wed. J.F. Smits; 160. P.H.M. Claassen; 161. Wed. C. Hendriks; 162. J.J. van Wijk; 162a. R.K. Kerkbestuur;163. L.M. van Sonnaville; 164. Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente Beuningen; 165. Steenfabriek Staartjeswaard

  Thema's

 • 1561 - Huiszoeking, schouw en inbeslagneming:
  - Voorschriften omtrent huiszoeking, schouw en inbeslagneming. 1940 - 1946
  - Inbeslagneming Engelse legergoederen bij A.W. Meyerink en anderen. 1945

  Thema's

 • 1572 - Buitenlandse aangelegenheden en internationale verhoudingen:
  - Voorschriftencirculaires buitenlandse aangelegenheden en internationale verhoudingen. Algemeen. 1935 - 1955
  - Voorschriften: Contact met vreemde regeringen. 1946 - 1949
  - Neutraliteitsproclamatie Nederland, 3 september 1939, (Stbl. 188)
  - Bekendmaking namens de Commissaris-generaal voor de Nederlandse Belangen in Duitsland betreffende de aangifte van Nederlands vermogen. 1945
  - Manifest ten aanzien van grenscorrecties Nederland - Duitsland. 1945

  Thema's