Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de bureaus Kabinet en Juridische Zaken van de afdeling Politie van het ministerie van Justitie (1932) 1945-1952 (1968)

Omschrijving

Het bureau Kabinet van de afdeling Politie is op 30 juli 1945 ingesteld en was onder andere belast met de behandeling van zaken van vertrouwelijke aard Inventarisnummers 1-39 bevatten eigentijdse toegangen, waaronder registers alfabetisch geordend op persoonsnaam, registers alfabetisch goerodend op naam van het onderwerp. Inventarisnummers 47-55 bevatten weekrapporten van diverse bureaus (waaronder Rijksvreemdelingendiensten rijksidentificatiedienst) en diensten ressorterend onder de afdeling Politie vanhet ministerie van Justitie, 1946

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • -

 • 41 - A 009/46. Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het verzoek van de minister van Overzeese Gebiedsdelen om aan de kolonel van de Koninklijke Marechaussee, commandant der Grensbewaking, gegevens te verstrekken over politieke betrouwbaarheid van repatrianten uit Nederlands-Indië, 1945-1946

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 43 - A 014/46. Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de repatriëring van Nederlandse krijgsgevangenen vanuit de Verenigde Staten van Amerika, 1946 NB.Bevat Londens dossier P 152. Bevat persoonsnamen.

  Thema's

 • 58 - A 045/46. Rapporten, opgemaakt door inspecteur-rijksrechercheur W.C.J. Wooning, betreffende verklaringen van Wenski, Rauter en Broersen inzake de reorganisatie van de Nederlandse politie tijdens de Duitse bezetting, met geleide- en doorzendingsbrieven, 1946

  Thema's

 • 59 - A 050/46. Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gang van zaken rond het grensincident te Venlo in 1939, waarbij twee kapiteins van de Engelse Geheime Dienst op Nederlands grondgebied door de Duitsers zijn gevangengenomen, 1939-1951 NB. Bevat persoonsnamen.

  Thema's

 • 63 - A 085/46. Stukken betreffende het verzoek aan de procureur-generaal, fungerend directeur van politie te 's-Gravenhage om een onderzoek te laten instellen door de Rijksrecherche naar de slechte discipline en de abnormale toestanden in het, onder Engelse controle staande, krijgsgevangenkamp te Hoek van Holland, 1946

  Thema's

 • 64 - A 109/46. Stukken betreffende het inwinnen van inlichtingen bij het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering over de behandeling van Engelandvaarders door de Spaanse autoriteiten, 1946

  Thema's

 • 65 - A 113/46 Rapporten van N.A.G.L. Moerings, 1e luitenant van Algemene Dienst hoofd Sectie III van de provinciale militair commissaris in Noord-Brabant over mogelijke misstanden bij het bestraffen van meestal
  bemiddelde of invloedrijke personen, met name W. van Beuningen jr. en Ketel, 1945 NB. Ketel was inlichtingenman van mr. Goossen voor wat betreft eventuele revolutionaire acties in Nederland.

  Thema's

 • 66 - A 114/46 Stukken betreffende het te voeren beleid ten aanzien van zich in het buitenland bevindende politieke delinquenten, 1946-1947

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
   • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
 • 67 - A 116/46. Stukken betreffende de doorzending aan de minister van Oorlog van rapporten over Engelandvaarders inzake eventuele uitreiking van onderscheidingen, 1946

  Thema's

 • 68 - A 120/46. Krantenknipsels betreffende de "Velser-affaire", betrekking hebbende op publicaties in een weekblad met beschuldigingen aan het adres van een aantal kopstukken uit de illegaliteit, die in de bezettingstijd te Haarlem en Velsen opereerden, 1946-1951

  Thema's

 • 71 - A 128/46. Verslag van de werkzaamheden van het College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid voor het Bevrijde Nederlandse Gebied over de periode januari - februari 1945, 1945

  Thema's

 • 72 - A 131/46. Rapport van de consul-generaal te Brussel inzake bemoeiingen die het consulaat-generaal der Nederlanden heeft met in België gedetineerde Nederlanders, met bijlage, 1946

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
   • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
 • 73-93 - A 136/46 - A 161/46. Stukken betreffende het verzamelen van gegevens door onder het Ministerie van Justitie ressorterende consulaire ambtenaren, bestemd voor het opstellen van de "Geheime zwarte lijst" door de minister van Buitenlandse Zaken, welke is onderverdeeld in vier afzonderlijke lijsten te weten, lijst A politiek onbetrouwbare Nederlandse onderdanen, lijst B Nederlandse dienstweigeraars, lijst C Nederlandse belastingweigeraars en lijst D Nederlandse zeelieden, die na 10 mei 1940 gedeserteerd zijn, en wiens gedrag nadien aanleiding geeft tot de verwachting, dat zij niet meer bij de Nederlandse koopvaardij werkzaam zullen zijn, 1941-1945

  Thema's

 • 95 - A 205/46. Stukken betreffende de controle op de uitvoering van het toezicht op de naleving van de bij voorwaardelijke buiten vervolgingstelling opgelegde voorwaarden aan vrijgelaten politieke delinquenten, 1946

  Thema's

 • 97 - A 003/47. Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over Engelandvaarders aan de Commissie Militaire Onderscheidingen uit door de juridisch adviseur bij de Nederlandse ambassade te Londen ingezonden staten met opgaven van gedurende de oorlog in Engeland aangekomen Nederlandse Engelandvaaarders en een uittreksels uit verhoorrapporten, 1946-1947

  Thema's

 • 98 - A 005/47. Stukken betreffende het inwinnen van inlichtingen omtrent Nederlanders die in de oorlog visa aanvroegen bij het Duits consulaat te Barcelona, 1946-1947

  Thema's

 • 101 - A 009/47. Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de ontvreemding van een aantal persoonsbewijzen en andere bescheiden uit het gemeentehuis van Tilburg, naar aanleiding van een verzoek van het gemeentebestuur van Tilburg om restitutie van de helft van de waarde van de voor illegale doeleinden ontvreemde zegels voor persoonsbewijzen, 1947

  Thema's

 • 102 - A 011/47. Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de verblijfplaats van als oorlogsbuit geregistreerde ladingen munitie van de schepen "Wilma'' en ''Nieuwe Zorg'', 1947

  Thema's

 • 103 - A 016/47. Brief van de juridisch adviseur bij de Nederlandse ambassade te Londen over aanwijzingen dat in het gebouw van de Reichsbank te Berlijn zich één of meerdere gonjezakken bevinden met Nederlandse opschriften, waarin goud van Nederland naar Berlijn vervoerd zou zijn, met bijlage, 1947

  Thema's

 • 104 - A 017/47. Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar uitlatingen van overste Somers te Londen inzake de arrestatie van twee militairen tijdens de mei-dagen op aangifte van moord op Duitse militairen,
  1946-1947

  Thema's

 • 112 - A 030/47. Stukken betreffende de behandeling van de vraag van de regeringscommissaris in Algemene Dienst te 's-Gravenhage of en zo ja hoe in Spanje verblijvende politiek onbetrouwbare (geïnterneerde) Nederlanders moeten worden gerepatrieerd, 1946-1947 NB. Bevat persoonsnamen.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 120 - A 045/47. Stukken betreffende de afwikkeling van diverse financiële aangelegenheden met betrekking tot vanuit Engeland naar Nederland uitgezonden agenten, 1945-1956

  Thema's

 • 121 - A 046/47. Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gedragingen van de in België gedetacheerde en wegens deviezensmokkel aangehouden wachtmeester G. L. en het gedrag en de houding van T. de H., voormalig gemeentesecretaris van Ouder-Amstel, voor en tijdens de oorlog, 1946-1950

  Thema's

 • 130 - A 059/47. Stukken betreffende de uitoefening van het toezicht op vrijgelaten politieke delinquenten en het nemen van maatregelen bij ontvluchting van gedetineerden en geïnterneerden, 1947-1948 NB.Bevat persoonsnamen.

  Thema's

 • 136 - A 083/47. Stukken betreffende het uitoefenen van preventief politietoezicht op uit Suriname gerepatrieerde leden van de NSB, 1946-1950 NB. Bevat persoonsnamen.

  Thema's

 • 151 - A 114/47. Stukken betreffende het inwinnen van inlichtingen over in Charkow, Kiew en Odessa verblijvende Nederlanders, 1946-1947

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 157 - A 138/47. Proces-verbaal van een getuigenverhoor van B. Lohse met betrekking tot zijn in opdracht van H. Göring verrichte werkzaamheden als lid van de kunststaf van de Einsatztab Reichsleiter Rosenberg, met
  geleidebrief, 1947-1948 NB. Bevat persoonsnamen

  Thema's

 • 161 - A 151/47. Stukken betreffende de opheffing van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR), overname van taken door Bureau Kabinet en onderzoek naar onbetrouwbaar gedrag van J. Luyendijk, hoofd van het (voormalig) Bureau K van het DGBR, met name onderzoek naar de herkomst van bepaalde schilderijen, 1947-1951 NB. Bevat persoonsnamen. Zie ook inv. nrs. 179 en 310.

  Thema's

 • 174 - A 171/47. Stukken betreffende de verspreiding van een afschrift van de afscheidsbrief van A. Mussert onder ex-NSB-ers, met tekst van bedoelde brief, 1947

  Thema's

 • 179 - A 183/47. Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de uit het interneringskamp Beenderribben te Steenwijkerwold ontvluchte W.B. E., 1947-1948 Zie ook inv. nrs. 161 en 310.

  Thema's

 • 185 - A 004/48. Stukken betreffende de overdracht aan het Bureau Oorlogsbuit van het Ministerie van Financiën van bij de Afdeling Politie berustende door de Duitsers in beslaggenomen boeken waarvan de eigenaren niet bekend zijn, 1947-1948

  Thema's

 • 187 - A 016/48. Stukken betreffende de wederkerige uitlevering van oorlogs- en politieke misdadigers, bevat ook rapporten van de United Nations War Crimes Commission met vermelding van verdachten, getuigen en
  getuigenverklaringen, 1946-1955 NB. Bevat persoonsnamen.

  Thema's

 • 188 - 188 A 020/48. Stukken betreffende het horen van Duitsers, als getuige tegen in Nederland wonende van verraad verdachte Nederlanders, door de Britse Intelligence Division in samenwerking met ambtenaren van de Rijkspolitie, 1948-1949 NB. Bevat persoonsnamen.

  Thema's

 • 189 - 189 A 022/48. Stukken betreffende de opsporing en aanhouding van ontvluchte politieke delinquenten, 1946-1949 NB. Bevat persoonsnamen.

  Thema's

 • 196 - A 042/48. Stukken betreffende het treffen van maatregelen naar aanleiding van dreigbrieven gericht aan leden van het Koninklijk Huis onder andere wegens het doodvonnis voor Rauter, 1948-1949

  Thema's

 • 218 - A 013/49. Stukken betreffende de opsporing van geroofde goederen van de Koninklijke familie, 1947-1951

  Thema's

 • 219 - A 015/49. Stukken betreffende advisering aan de minister van Oorlog over de vraag of personen die als krijgsgevangenen in Algiers zijn aangekomen voor opneming bij de Nederlandse strijdkrachten in Engeland in aanmerking komen, 1944-1945 NB. Londens dossier. Bevat persoonsnamen.

  Thema's

 • 289 - A 046/49. Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar aanleiding van een bij het Bureau Criminele Voorlichting ingekomen bericht over een als vijandelijk vermogen te beschouwen bedrag toebehorend aan de Duitser E.O.P. Holz, 1949

  Thema's

 • 293 - A 055/49. Beschikkingen waarbij aan diverse personen het verblijf is ontzegd binnen de bewakingsgebieden en besluiten tot intrekking van die beschikkingen, afschriften, 1939-1940 NB.De stukken zijn gedateerd 1939-1940, de ingekomen stempel bij Bureau Kabinet 1949. Bevat persoonsnamen.

  Thema's

 • 301 - A 071/49. Stukken betreffende het doorzenden aan de directeur-generaal voor het Gevangeniswezen van een rapport van rijksrechercheur F. Overhand opgemaakt naar aanleiding van een klacht van een gedetineerde over mishandeling door en corruptie van bewakingspersoneel van de bijzondere strafgevangenis te Scheveningen, 1949
  Bevat persoonsnamen.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
   • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII