Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Bijzondere Jeugdzorg Noord-Holland

Omschrijving

Op het terrein van het straf- en tuchtrecht heeft het Militair Gezag na de bevrijding een bijzondere rol gespeeld. Het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg (BBSB) verleende aan het MG de bevoegdheid om de bewegingsvrijheid van personen die een gevaar opleverden voor de openbare orde te beperken. Deze bepalingen waren ruim gesteld en gaven het MG grote discretionnaire macht. In de periode 1944-1945 werden tussen de 100.000-120.000 mensen in hechtenis genomen, waarvan de grootste groep werd gevormd door voormalige NSB-ers en Duitsgezinden. De massale arrestaties hadden tot gevolg dat een grote groep kinderen (in de leeftijd van 0-18 jaar) van voormalige NSB-ers geheel aan hun lot werden overgelaten en/of samen met hun ouders werden ondergebracht in interneringskampen. Een officiële instantie, die de zorg voor de achtergebleven kinderen overnam, ontbrak. Vertegenwoordigers van de Voogdijraad, Kinderpolitie en Gemeentelijke Sociale Diensten poogden de achtergebleven kinderen onder te brengen bij daarvoor in aanmerking komende (pleeg)gezinnen. Na uitvoerig overleg met het MG werd in januari 1945 besloten de zorg voor de kinderen van geinterneerde ouders op te dragen aan een nieuw op te richten afdeling "Jeugdzorg" van het MG. De nieuwe afdeling Jeugdzorg werd ondergebracht bij Sektie XIV Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van het MG onder leiding van A. Bendien, kapitein in het Vrouwelijk Hulp Korps (VHK). In iedere provincie werd een provinciale inspecteur benoemd, die belast werd met de opvang van en zorg voor NSB-kinderen. De provinciale inspectie ressorteerde onder de Provinciale Militaire Commissaris (PMC). De provinciale inspecteurs werden bijgestaan door de districtsinspecties, die ressorteerden onder de Districts Militaire Commissaris (DMC). De districtsinspecties waren belast met de zorg voor in pleeggezinnen geplaatste kinderen en de provinciale inspecties waren vnl. belast met het toezicht op de tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg. De tehuizen (schoolgebouwen, verenigingsgebouwen en particuliere huizen) werden in de meeste gevallen gevorderd.
Per 1 november 1945 werd de Afdeling Jeugdzorg, Sektie XIV van het Militair Gezag overgedragen aan het Ministerie van Justitie, 7e Afdeling (Rijkstucht- en Opvoedingswezen) D, Bureau Bijzondere Jeugdzorg onder leiding van de psycholoog L.H.M. Berger. De administratieve- en financiële afwikkeling werd tot 1 januari 1946 opgedragen aan het Afwikkelingsbureau Militair Gezag. Vanaf 1 januari 1946 kwamen de kosten ten behoeve van de Bijzondere Jeugdzorg ten laste van het Ministerie van Justitie. Organisatorisch kende het Bureau Bijzondere Jeugdzorg (hierna afgekort BBJ) eenzelfde structuur als Afdeling Jeugdzorg, Sektie XIV van het Militair Gezag, met de aanvulling dat in de periode van het Militair Gezag beleid en uitvoering elkaar overlapten en dat in de periode van het BBJ een strikte scheiding bestond tussen beleid (Den Haag) en uitvoering (provinciale inspecties). Centraal vanuit Den Haag werden voorschriften (circulaires) uitgevaardigd en tevens drie landelijke inspecteurs benoemd die ieder in een aantal provincies de werkzaamheden ten behoeve van de opvang van NSB-kinderen coördineerden. Met de zorg voor en het toezicht op de gebouwen en tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg werd de Rijksgebouwendienst belast, ressorterend onder het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw. In de meeste gevallen werd met de eigenaren van de door het Militair Gezag gevorderde huizen een huurovereenkomst gesloten. Geregeld contact werd onderhouden met het Nederlands Beheersinstituut (I) om, waar mogelijk, de kosten van de opvang van de kinderen te verhalen op het door het I beheerde vermogen van gedetineerde ouders. Van meet af aan was het beleid van het BBJ er op gericht de zorg voor kinderen van om politieke redenen gedetineerden over te dragen aan particuliere verenigingen, stichtingen en instellingen, werkzaam op het terrein van de justitiële kinderbescherming (circulaire van 14 dec. 1945, nr. 3001). Bovendien werd een snelle gezinshereniging bevorderd. Terstond na vrijlating van een der ouders moest het kind het tehuis verlaten. Het BBJ werd in maart 1949 opgeheven. In de loop van 1950 werd de administratieve en financiële afwikkeling beëindigd.

Thema's

 • Nederland 1940-1945

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1-14 - Minuten van uitgaande brieven ("nummerkopieen"). Doorslagen. 1945-1950

  Thema's

 • 18-28 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1945-1948

  Thema's

 • 29-31 - Briefwisseling met beheersinstituten. 1946-1949

  Thema's

 • 32-35 - Ingekomen en uitgaande stukken betreffende de tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg in de provincie Noord-Holland, genummerd 1-19. 1945-1948

  Thema's

 • 36-43 - Kasboeken, 1945-1950

  Thema's

 • 44-47 - Tabellarische giroboeken. 1946-1948

  Thema's

 • 48-52 - Grootboeken, 1946-1950

  Thema's

 • 53, 54 - Journalen. 1946-1947

  Thema's

 • 55 - Accountantsrapporten betreffende de administratieve controle van de provinciale inspectie en tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg. 1945-1948

  Thema's

 • 59-65 - Registratiekaarten betreffende persoons- en verblijfsgegevens van pleegkinderen in tehuizen en de gezinsverpleging. 1946-1948

  Thema's

 • 66-71 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. Ingekomen stukken. 1946-1947

  Thema's

 • 72-75 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. Uitgaande brieven. Doorslagen, 1946-1947

  Thema's

 • 76, 77 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. Ingekomen stukken en uitgaande stukken. 1946-1947

  Thema's

 • 78-85 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. Staten betreffende de registratie van de toekenning van verpleeggelden ten behoeve van pleegkinderen in de gezinsverpleging. 1946-1948

  Thema's

 • 86, 87 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. Staten met gegevens van pleegkinderen in de gezinsverpleging. 1946-1948

  Thema's

 • 88-102 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. Registratiekaarten betreffende persoons- en verblijfsgegevens van pleegkinderen in de gezinsverpleging. 1946-1949

  Thema's

 • 103, 104 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Amsterdam. Ingekomen stukken betreffende de gezinsverpleging. 1945-1946

  Thema's

 • 105, 106 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Amsterdam. Uitgaande brieven. Doorslagen. 1945-1946

  Thema's

 • 107 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Amsterdam. Uitgaande brieven, 1946 aug-1946 nov. 1946

  Thema's

 • 108 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Amsterdam. Kasboek, 1946 jan-1946 jul. 1946

  Thema's

 • 109, 110 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Amsterdam. Giroboeken, 1946-1949

  Thema's

 • 111-115 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. Uitgaande brieven. Minuten. 1945-1946

  Thema's

 • 116 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1945-1946

  Thema's

 • 117 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. Brieven van de districtsinspectie Haarlem aan interneringskampen. Minuten. 1946

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 119 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. Brieven van de districtsinspectie Haarlem aan de gemeentelijke sociale diensten in de diverse gemeenten. 1945-1946

  Thema's

 • 120 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. Tabellarisch kasboek, 1946 jan-1946 nov. 1946

  Thema's

 • 121-130 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. Rapporten van huisbezoeken, met bijbehorende briefwisseling, 1945-1946

  Thema's

 • 131-134 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. Verpleegkaarten betreffende gegevens over pleegkind en pleeggezin. 1946-1948

  Thema's

 • 135, 136 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. "Contracten van uitbesteding" betreffende de overdracht van de zorg van pleegkinderen aan pleeggezinnen en /of particuliere instanties. 1946-1947

  Thema's

 • 137-150 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. "Persoons- en Familiestaten" van pleegkinderen in de provincie Noord-Holland. 1946- 1949

  Thema's

 • 151-170 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District Haarlem. Dossiers van pleegkinderen. 1946-1949

  Thema's

 • 171-174 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District hilversum. Kasboeken. 1945-1946

  Thema's

 • 175 - Inspectie gezinsverpleging noord-holland/utrecht. District zaandam/hoorn. Kasboek, 1945 sep-1946 jun. 1945-1946

  Thema's

 • 176-178 - Tehuizen voor de bijzondere jeugdzurg in de provincie Noord-Holland/Utrecht. Tehuis het baken, Den Helder. Kasboeken. 1945-1946

  Thema's

 • 179 - Tehuis de Bosbeek, Heemstede. Ingekomen stukken. 1945-1949

  Thema's

 • 180 - Tehuis de Bosbeek, Heemstede. Uitgaande brieven. Doorslagen. 1947-1949

  Thema's

 • 182-186 - Tehuis Bosbeek, Heemstede. Kasboeken, Grootboek en Bankboek. 1946-1948

  Thema's

 • 187, 188 - Tehuis Bosbeek, Heemstede. Registers betreffende opname- en vertrek van pleegkinderen (zgn. "in- en doorgangsregister"). 1946-1949

  Thema's

 • 189 - Tehuis Bosbeek, Heemstede. Registratiekaarten betreffende persoons- en verblijfsgegevens van pleegkinderen, 1946-1949

  Thema's

 • 190 - Tehuis Bosbeek, Heemstede. Staten betreffende mutaties in de bezetting van het tehuis. 1946-1948

  Thema's

 • 191-196 - Tehuis Gustav Briegleb, Valkeveen; kasboeken, registers van opnamen en vertrekken en staten betreffende mutaties in de bezetting. 1945-1947

  Thema's

 • 197-200 - Tehuis de bijenkorf, Bussum. Kasboeken en register betreffende opname en vertrek. 1945-1946

  Thema's

 • 201-212 - Tehuis de clinghe, Bloemendaal. ingekomen en uitgegane brieven, kasboeken, grootboek, bankboek, register van opname en vertrek van kinderen, antecedentenstaten, mutaties in de bezetting, dossiers pleegkinderen, registratiekaarten. 1946-1949

  Thema's

 • 213-217 - Tehuis decroly, Amsterdam. Kasboeken, register van opname en vertrek van kinderen, mutaties in de bezetting. 1945-1947

  Thema's

 • 218 - Doorgangshuis V&D, Amsterdam. Kasboek, (periode Militair Gezag), 1945 aug-1946 dec. 1945-1946

  Thema's

 • 219-226 - Tehuis heideheuvel, Hilversum. Correspondentie met het Min. van Justitie, correspondentie betreffende pleegkinderen, kasboeken, opname en vertrek kinderen, medische gegevens pleegkinderen, registratiekaarten.1945-1946

  Thema's

 • 227, 228 - Tehuis de hoeksteen, Amsterdam. Correspondentie 1946-1948

  Thema's

 • 229-233 - Tehuis de hoeksteen, Amsterdam. Kasboeken. 1945-1948

  Thema's

 • 235-238 - Tehuis de hoeksteen, Amsterdam. Register van opname en vertrek, dossiers en registratiekaarten van pleegkinderen, staten betreffende mutaties in de bezetting van het tehuis. 1945-1948

  Thema's

 • 239 - Tehuis kameleon, Amsterdam. Kasboek. 1945-1946

  Thema's

 • 240-243 - Tehuis kennemerhoek, Alkmaar. Kasboeken, register betreffende opname en vertrek van pleegkinderen en mutaties in de bezetting van het tehuis. 1945-1947

  Thema's

 • 244-252 - Tehuis het mezennestje, Amsterdam. Kasboeken, register van opname en vertrek en registratiekaarten van pleegkinderen en staten van mutaties in de bezetting van het tehuis. 1945-1948

  Thema's

 • 253-255 - Tehuis noorthey, Muiderberg. Kasboeken en register van opname en vertrek van pleegkinderen. 1945-1946

  Thema's

 • 256-259 - Tehuis panorama, Den Burg (Texel). Kasboeken en register van opname en vertrek van pleegkinderen. 1945-1946

  Thema's

 • 260-262 - Tehuis pestalozzi, Amsterdam. Kasboeken en staten van mutaties in de bezetting van het tehuis. 1945-1946

  Thema's

 • 263 - Tehuis relweg, Wijk aan zee. Correspondentie. 1945-1946

  Thema's

 • 264-268 - Tehuis relweg, Wijk aan zee. Kasboeken en bank-, giroboek. 1945-1948

  Thema's

 • 269 - Tehuis Relweg, Wijk aan zee. Maandrapporten van de directie, medische rapporten, alsmede menu-lijsten. 1945-1947

  Thema's

 • 270-273 - Tehuis Relweg, Wijk aan zee. Saten betreffende mutatues in de bezetting van het tehuis, notulen van personeelsvergaderingen, vertrouwelijke rapporten betreffende pleegkinderen, registratiekaarten betreffende verblijfs- en persoonsgegevens pleegkinderen. 1946-1948

  Thema's

 • 274-278 - Tehuis Rousseau, Amsterdam. Correspondentie betreffende werkgeversverklaringen pleegkinderen, gezondheidszorg en personeel. 1946-1948

  Thema's

 • 279-288 - Tehuis Rousseau, Amsterdam. Kasboeken. 1945-1948

  Thema's

 • 289-295 - Tehuis Rousseau, Amsterdam. Staten betreffende mutaties in de bezetting van het tehuis, registratiekaarten van persoons- en verblijfsgegevens, registers van opname en vertrek en persoonsdossiers van pleegkinderen. 1946-1948

  Thema's

 • 296-301 - Tehuis de tweesprong, Zandvoort. Correspondentie; ondermeer betreffende pleegkinderen. 1946-1948

  Thema's

 • 302 - Tehuis de tweesprong, Zandvoort. Notulen van de vergadering van directeuren van tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg te Zandvoort (Tweesprong). 1947

  Thema's

 • 303-308 - Tehuis de tweesprong, Zandvoort. Financiën. 1946-1948

  Thema's

 • 309-317 - Tehuis de tweesprong, Zandvoort. Registers van opname en vertrek, persoonsdossiers en registratiekaarten van verblijfs- en persoonsgegevens van pleegkinderen en staten van mutaties in de bezetting van het tehuis. 1946-1948

  Thema's

 • 318 - Werkkamp Almere, huizen. Correspondentie. 1945-1947

  Thema's

 • 319-323 - Werkkamp Almere, huizen. Kasboeken en spaarfonds pleegkinderen. 1945-1948

  Thema's

 • 324-327 - Werkkamp Almere, huizen. Register van opname en vertrek en registratiekaarten van verblijfs- en persoonsgegevens van pleegkinderen, staten van mutaties in de bezetting van het tehuis. 1945-1947

  Thema's