Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Ambassade en Consulaten Duitsland 1955-1974

Omschrijving

Het archief bevat uiteraard materiaal over de politieke toestand in zowel de Bondrepubliek Duitsland (BRD, West-Duitsland) als de Duitse Democratische Republiek (DDR, Oost-Duitsland). Typisch voor een ambassade-archief zijn voorts de stukken over internationale kwesties waarbij Duitsland een rol speelde. Deze lopen uiteen van de erkenning van de nieuwe Poolse westgrens tot geschillen over visserijrechten in het Middellandse Zeegebied. Verder heeft een aanzienlijk deel van het archief betrekking op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, de daaruit voortvloeiende schadevergoedingen ("Wiedergutmachung") en de repatriëring van "displaced persons", variërend van dwangarbeiders tot Nederlandse Oostfrontsoldaten. Daarnaast is er de nodige aandacht voor het economisch herstel (Wirtschaftswunder), de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en verdere Europese integratie en de militaire samenwerking in NAVO-verband tijdens de Koude Oorlog.

Archiefvormers:
Ambassade te Bonn
Consulaat te Aken
Consulaat te Dortmund
Consulaat te Duisburg
Consulaat te Essen
Consulaat-Generaal te Düsseldorf
Consulaat-Generaat te Frankfort aan de Main
Consulaat-Generaal te Hamburg
Consulaat te Hannover
Consulaat-Generaal te München

Indeling

 • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland
 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 475 - Stukken betreffende het ontvangen en verstrekken van informatie inzake de gedragingen van H.J.H. van Allwörden, deserteur van de Duitse Kriegsmarine, B. Friedlein, Joodse emigrant en H.W. Rombach, Oberregierungsrat im Innenministerium Nordrhein-Westfalen, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 1956 - 1957 1 omslag

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 244-255 - Stukken betreffende personele aangelegenheden. 1929 - 1974 1 pak en 11 omslagen

  Thema's

 • 415 - Stukken betreffende de deelname van Bondsrepubliek Duitsland aan Nederlandse nationale herdenkingen. 1959 - 1963 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 434 - Stukken betreffende verdragen van Bondsrepubliek Duitsland met België, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk ter regeling van kwesties voortvloeiende uit de oorlog. 1959 - 1962 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 436-454 - Persoonsdossiers, aangelegd in het kader van de uitvoering van de diverse consulaire taken die in relatie staan met de Tweede Wereldoorlog. 1943 - 1972 1 pak en 18 omslagen

  Thema's

 • 455 - Stukken betreffende berichtgeving over het stoomschip Imhoff dat tot zinken werd gebracht door een bombardement van Japan en waarbij 411 geïnterneerden uit Bondsrepubliek Duitsland om het leven kwamen in januari 1942. 1949 - 1963 1 omslag

 • 456-459 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de International Tracing Service (ITS), belast met het opsporen van vermiste personen en het ordenen van gegevens omtrent personen die gedurende de oorlog in concentratie- of arbeidskampen in voormalig Duitsland geïnterneerd zijn geweest. 1954 - 1974 2 pakken en 2 omslagen

  Thema's

 • 460-461 - Stukken betreffende krijgsgevangenen in de Sovjet-Unie. 1955 - 1956 2 omslagen

  Thema's

 • 462-463 - Stukken betreffende de pensioenen en verzorging van oorlogsslachtoffers. 1955 - 1957 2 omslagen

  Thema's

 • 464-473 - Stukken betreffende aangelegenheden naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog inzake oorlogsgraven, begraafplaatsen en erevelden. 1955 - 1972 10 omslagen

  Thema's

 • 474 - Stukken betreffende het inlichten van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over vrijlatingen en rehabilitaties in Oost-Europa. 1956 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 476 - Stukken betreffende opsporingen en inlichtingen over Nederlanders die krijgsgevangen zijn gemaakt achter het IJzeren Gordijn (communistisch Oostblok). 1956 - 1961 1 omslag

  Thema's

 • 477 - Stukken betreffende de totstandkoming van onderzoek naar de aanwezigheid van stoffelijke resten van oorlogsslachtoffers bij de Altenbeker Brücke bij Paderborn. 1957 - 1958 1 omslag

  Thema's

 • 478 - Stukken betreffende het doen van navraag omtrent de vermissing van S.W.A. baron van Voerst van Lynden. 1959 1 omslag

  Thema's

 • 479 - Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van de heer Josef Schumacher tot kriegsgefangenenentschädigung. 1960 - 1961 1 omslag

  Thema's

 • 480 - Stukken betreffende de berichtgeving over de begrafenis van P.J.L. Roelofs, die tijdens een bombardement op 11 maart 1945 te Essen de dood vond en wiens stoffelijk overschot in 1962 is gevonden. 1962 1 omslag

  Thema's

 • 481 - Stukken betreffende de herbegraving van in Duitsland woonachtige Nederlandse oorlogsslachtoffers. 1968 - 1973 1 omslag

  Thema's

 • 483-516 - Stukken betreffende het bemiddelen met betrekking tot door de Nederlandse regering ingediende of ingetrokken restitutievorderingen op basis van het Überleitungsvertrag. 1945 - 1964 4 pakken en 30 omslagen

  Thema's

 • 517-537 - Stukken betreffende het verlenen van ondersteuning en advies aan particulieren inzake het terugvorderen van eigendommen welke in de oorlog zijn ingenomen. 1952 - 1965 1 pak en 20 omslagen

  Thema's

 • 538-547 - Stukken betreffende het adviseren van de Nederlandse regering inzake verschillende restitutieclaims. 1954 - 1962 10 omslagen

  Thema's

 • 548-580 - Stukken betreffende het voeren van onderhandelingen door Bondsrepubliek Duitsland over de vrijgave van vermogen van voormalig Duitsland in het buitenland en het treffen van wettelijke schadevergoedingsregelingen in die gevallen waarin vrijgave niet bewerkstelligd kan worden. 1954 - 1965 3 pakken, 25 omslagen en 5 stukken

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 581 - Stukken betreffende de herstelleveranties en -betalingen door Bondsrepubliek Duitsland aan Israël. 1955 - 1960 1 omslag

  Thema's

 • 590 - Wet nopens de erkenning en verzorging van nazislachtoffers, 1956

  Thema's

 • 591 - Regeling dat bedrijven die in de oorlog gebruik hebben gemaakt van dwangarbeiders een schadevergoeding dienen uit te keren, alsmede de vaststelling van regels inzake de uitkering van die vergoedingen aan de slachtoffers, 1956 - 1974

  Thema's

 • 592 - Wetgeving inzake reparatie- en restitutieschade, 1958 - 1966 pak

  Thema's

 • 594 - Stukken betreffende de afwikkeling der schulden van Kriegsgesellschaften. 1958 - 1964 1 omslag

  Thema's

 • 597 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de uitvoering van het kabinetsbesluit van Bondsrepubliek Duitsland van 26 juli 1951 inzake schadevergoeding voor slachtoffers van medische experimenten tijdens de nazivervolging. 1960 - 1964 1 omslag

  Thema's

 • 599-605 - Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de wet- en regelgeving inzake de betaling van schadevergoedingen aan oorlogsslachtoffers door Bondsrepubliek Duitsland in overleg met het buitenland (Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der National Sozialistischen Verfolgung, BEG). 1955 - 1972 3 pakken en 4 omslagen

  Thema's

 • 613 - Stukken betreffende het onderwerpen aan een vergelijkingsonderzoek van de Nederlandse regelgeving, met betrekking tot oorlogs- en verzetsslachtoffers, met de regelgeving in Bondsrepubliek Duitsland en Polen, met kamervragen. 1968 - 1971 1 omslag

  Thema's

 • 614-619 - Stukken betreffende de betaling van schadevergoedingen en reparatiebetalingen door Bondsrepubliek Duitsland. 1955 - 1972 5 omslagen en 1 stuk

  Thema's

 • 620 - Stukken betreffende een knipsel uit de Frankfurter Allgemeine Zeitung inzake schaden van UN-nationals geleden door discriminatie gedurende de oorlog, overeenkomstig hoofdstuk X, artikel 1 van het Uberleitungsvertrag. 1958 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 621 - Stukken betreffende de Denazificatie Verordening. 1959 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 623 - Alfabetische index op persoonsnaam betreffende de schadeloosstelling en restitutie van gelden van nazislachtoffers, A - Z. 1965 - 1974 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 624 - Stukken betreffende het zoeken van gegevens inzake de deels door de Sovjet-Unie in beslag genomen eigendommen van de Nederlander Walter Goedner te Weimar en van diens oorlogsschade. 1947 - 1966 1 omslag

  Thema's

 • 625 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de restitutie van visserijschepen uit de Engelse zone. 1948 - 1954 1 omslag

  Thema's

 • 626-748 - Stukken betreffende een overeenkomst die de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties en Bondsrepubliek Duitsland hebben gesloten op 5 oktober 1960 met betrekking tot uitkeringen ten gunste van personen die vervolgingsschade hebben geleden ingevolge ras, geloof of wereldbeschouwing (Bundesentschädigungsgesetz, BEG). 1949 - 1973 9 pakken, 112 omslagen en 2 stukken

  Thema's

 • 750-751 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de uitkering van schadevergoedingen aan voormalige dwangarbeiders, met name van de IG-Farbenindustrie. 1952 - 1971 2 omslagen

  Thema's

 • 752-840 - Stukken betreffende het behandelen van de aanspraken van personen met de Nederlandse en Duitse nationaliteit op oorlogsschadevergoeding welke niet in aanmerking komen voor het BEG, op naam. 1953 - 1978 89 omslagen

  Thema's

 • 841-851 - Stukken betreffende het Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG), vergoeding van vorderingen berustende op bezitsonttrekkingen door voormalig Duitsland van vermogensbestanddelen welke niet meer kunnen worden getraceerd. 1954 - 1967 2 pakken en 9 omslagen

  Thema's

 • 852 - Stukken betreffende het behandelen en begeleiden van de schadeclaims van de heer J. Steenbergen (Nederlands consul te Emden) tegen Oost-Duitsland en Italië als gevolg van geleden oorlogsschade aan zijn onderneming Ihagee Kamerawerke AG. 1955 - 1956 1 omslag

  Thema's

 • 853 - Stukken betreffende schadeclaims door personen of instellingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog schade hebben geleden welke op Bondsrepubliek Duitsland verhaald zou kunnen worden. 1955 - 1963 1 pak

  Thema's

 • 854 - Stukken betreffende het bemiddelen inzake het verkrijgen van een schadevergoeding van ofwel Nederland of Bondsrepubliek Duitsland voor geleden materiële schade door de voormalige Nederlandse consul te Düsseldorf. 1956 - 1957 1 omslag

  Thema's

 • 855 - Stukken betreffende de opgave van in Nederland geleden oorlogsschade door betrokkenen die inmiddels elders in Europa wonen. 1958 - 1962 1 omslag

  Thema's

 • 856 - Stukken betreffende het verstrekken van informatie inzake de Federation Internationale Libre des Deportes et Internes de la Resistance (FILDIR), welke zich tot doel stelt schadeloosstelling van de ex-politieke gevangenen en de geïnterneerden uit de nazikampen in de westelijke landen. 1958 - 1964 1 omslag

  Thema's

 • 857-861 - Stukken betreffende de behandeling van de aanvragen van claims ingevolge het Allgemeine Kriegsfolgen-Gesetz. 1958 - 1966 3 omslagen en 2 stukken

  Thema's

 • 862-865 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de afwikkeling van Lastenausgleichgesetz-claims (LAG), uitkering vergoeding wegens materiële oorlogsschade. 1958 - 1972 1 pak en 3 omslagen

  Thema's

 • 866 - Stukken betreffende de behandeling van de zaak van de heer J. van Arkel inzake zijn beroep op wiedergutmachung wegens confiscatie van zijn vermogen tijdens de oorlog. 1959 - 1960 1 omslag

  Thema's

 • 867 - Stukken betreffende de bedenkingen ten aanzien van het Bemiddelingsbureau Schadevergoeding Slachtoffers Naziregime. 1960 - 1963 1 omslag

  Thema's

 • 869 - Stukken betreffende het doorsturen aan het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schadeuitkeringen (CADSU) van de aanvraag van een uitkering voor nazislachtoffer Jan van der Schee te Bremen. 1963 1 omslag

  Thema's

 • 873 - Stukken betreffende het beschouwen van de mogelijkheden met betrekking tot schadeloosstelling van nazislachtoffers. 1965 - 1974 1 omslag

  Thema's

 • 874 - Stukken betreffende het berichten aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken inzake het door de Bondsdag ingediende wetsontwerp inzake tijdens of door de oorlog geleden verliezen (Reparationsschädengesetz). 1968 - 1969 1 omslag

  Thema's

 • 875 - Brief van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek kennis te nemen van de mogelijkheden tot het melden van de schade die is geleden door erflaters door tijdens de Duitse bezetting van Nederland in beslag genomen sieraden en voorwerpen van edel metaal. 1970 1 stuk

  Thema's

 • 876-877 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de Rijksgroepsregeling Vervolgingsslachtoffers 1940 - 1945, de latere Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers. 1971 - 1974 2 omslagen

  Thema's

 • 878-958 - Stukken betreffende ontvijandingsprocedures op naam. 1948 - 1972 80 omslagen en 1 stuk

  Thema's

 • 973 - Stukken betreffende het verlenen van hulp aan Nederlandse bedrijven bij de vorderingen op Bondsrepubliek Duitsland van tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen goederen. 1951 - 1956 1 omslag

  Thema's

 • 974-976 - Stukken betreffende het verlenen van ondersteuning en advies aan Nederlandse organisaties inzake het terugvorderen van geldelijke zaken welke in de Tweede Wereldoorlog in beslag zijn genomen. 1953 - 1957 3 omslagen

  Thema's

 • 980-981 - Stukken betreffende meldingen over gedurende de oorlog uit Nederland ontvreemd (kunst)bezit. 1962 - 1966 2 omslagen

  Thema's

 • 983-984 - Stukken betreffende uitleveringsverdragen tussen Bondsrepubliek Duitsland en andere landen. 1952 - 1966 2 omslagen

  Thema's

 • 985-992 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot oorlogsmisdadigers. 1954 - 1966 8 omslagen

  Thema's

 • 1011 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de dreiging van het Comité Menschenleben dat kinderen wil ontvoeren van bekende Nederlanders als de drie in Breda opgesloten krijgsgevangenen niet worden vrijgelaten. 1970 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
 • 1050-1051 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot gratieverzoeken. 1953 - 1973 1 pak en 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
   • Nasleep - Rechtsherstel
 • 1052-1054 - Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om rehabilitatie. 1954 - 1957 3 omslagen

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1057 - Stukken betreffende het onderzoeken van de melding dat in de strafgevangenis van Bautzen in Oost-Duitsland een Nederlander, die verbindingsofficier te Hannover geweest zou zijn, krijgsgevangen wordt gehouden door de Sovjet-Unie. 1955 - 1960 1 omslag

  Thema's

 • 1058 - Stukken betreffende beschouwingen ten aanzien van de Rijksdagbrand in februari 1933 en de pogingen tot rehabilitatie van de naar aanleiding daarvan geëxecuteerde Marinus van der Lubbe. 1955 - 1968 1 omslag

  Thema's

 • 1059 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de behandeling van oorlogsmisdadigers. 1958 - 1963 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
   • Nasleep - Nasleep - overig
 • 1060-1061 - Stukken betreffende inlichtingen inzake gerechtelijke procedures in Bondsrepubliek Duitsland met betrekking tot personen die in Nederland oorlogsmisdaden hebben begaan. 1959 2 omslagen

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
   • Nasleep - Nasleep - overig
 • 1063 - Stukken betreffende de behandeling van een anonieme beschuldiging ten aanzien van T. de Lange inzake het transporteren van Joden van Enschede naar Norg. 1961 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1064 - Stukken betreffende het onderzoeken of Friedrich Frank, tijdens de oorlog Kriminalkommissar in dienst van de Sicherheitspolizei, vervolgt kan worden wegens verdenking van arrestatie en zonder vorm van proces te hebben doen fusilleren van een groot aantal illegale werkers, als represaille wegens de aanslag op Rauter. 1961 - 1962 1 omslag

  Thema's

 • 1066 - Stukken betreffende het volgen van het onderzoek naar de omstandigheden waaronder in 1944 de Nederlander J.L. Snoep is vermoord door de Wehrmacht. 1962 - 1970 1 omslag

  Thema's

 • 1079 - Stukken betreffende het volgen van het Sobibor proces. 1965 - 1968 1 omslag

  Thema's

 • 1080 - Stukken betreffende het volgen van strafprocessen wegens oorlogsmisdaden. 1965 - 1973 1 pak

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
 • 1081-1093 - Stukken betreffende veroordeelde oorlogsmisdadigers. 1965 - 1974 13 omslagen

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
 • 1101-1102 - Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de drie van Breda, Aus der Fünten, Fischer en Kotälla. 1969 - 1974 1 pak en 1omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
 • 1103 - Stukken betreffende de ontvangst van berichtgeving over het onderzoek, door de autoriteiten van Beieren, naar in Nederland gepleegde oorlogsmisdaden. 1972 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
 • 1114 - Stukken betreffende het definiëren van het begrip "vermiste", inzake die personen die tussen 9 mei 1940 en 1 juni 1945 in Nederland woonplaats hebben gehad maar van wiens bestaan na 1 juni 1945 niet meer is gebleken. 1964 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1142 - Stukken betreffende het verifiëren van de beweringen van de heer Pipping dat de heer Kulla, voormalig Unterscharführer bij de Schutzstaffel (SS), hem had medegedeeld waar hij 2 revolvers en een schat had begraven omstreeks 4 mei 1945. 1959 - 1960 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1153-1154 - Stukken betreffende het verlenen van ondersteuning bij het afwikkelen van erfeniskwesties van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen zijn overleden. 1955 - 1957 2 omslagen

  Thema's

 • 2348 - Stukken betreffende het onderwijs in Bondsrepubliek Duitsland over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 1959 1 omslag

  Thema's